Bli en certifierad installatör

Arbetar du som installatör av energi-och värmesystem? Med en certifiering ökar du din konkurrenskraft.

Du som är erfaren installatör av förnybara energilösningar kan certifiera dig enligt förnybartdirektivet. Med certifieringsutbildningen får du möjlighet att validera din kompetens av en tredje part. Certifieringen säkerställer att du har den senaste kunskapen och just den kompetens som behövs inom ditt eller dina valda områden.

Du kan välja att certifiera dig inom något av följande områden:

  • Pannor som drivs med biomassa (till exempel ved och pellets)
  • Värmepumpar
  • Solvärmesystem
  • Solcellssystem (solel)

Möjlighet till fler uppdrag

Efter att du har blivit certifierad blir dina kontaktuppgifter tillgängliga via såväl myndigheter som certifieringsorganisation och branschorganisationer.  Det gör att kunderna lättare kommer i kontakt med dig. De kommunala energi- och klimatrådgivarna rekommenderar också gärna de certifierade installatörer som verkar inom regionen. Sammantaget gör det att möjligheterna till nya uppdrag ökar.

Större trygghet för dina kunder, högre lönsamhet för dig

Med den senaste kunskapen kan du och dina kunder känna er trygga i att installationerna håller en hög kvalitet. Det är något som många kunder kan tänka sig att betala mer för. Det kan också minska antalet kundklagomål, vilket spar både tid och pengar.

Så certifierar du dig

För att kunna certifiera dig krävs att du har minst tre års dokumenterad erfarenhet inom installatörsbranschen och en för verksamheten relevant utbildning.

För att få certifikatet krävs att du genomgår en obligatorisk certifieringskurs och klarar certifieringsorganets examination med godkänt resultat.

Certifieringskursen består av cirka två veckors självstudier på distans. Den avslutas med två dagar på plats i Härnösand. (Fler utbildningsorter kan tillkomma). Första dagen på plats ägnas åt viktiga teoretiska moment och du får information om hur certifieringen går till och vad som krävs. Andra dagens förmiddag ägnas åt en laboration och eftermiddagen åt praktisk och teoretisk examination.

De anläggningar som ingår är de som installeras i byggnader med värmeeffektbehov på upp till 20 kW. Certifieringen gäller i fem år och därefter krävs omcertifiering vilket sker genom en förenklad process.

Ditt ansvar som installatör

Som certifierad installatör av förnybar energi kan du ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar för de boende och den aktuella byggnaden. Du säkerställer helt enkelt att installationerna blir så kvalitetsmässigt och miljömässigt bra som möjligt. Som certifierad installatör ska du:

  • Ha kännedom om olika tekniker och metoder för energieffektivisering och kunna råda kunden om vad som passar
  • Ha de färdigheter som behövs för att utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av den aktuella behörigheten och som motsvarar kundens behov av en väl fungerande och säker anläggning
  • Ha kännedom om nationella och internationella regelverk och standarder
  • Känna till miljöaspekter
  • Kunna utföra kostnads- och lönsamhetskalkyler
  • Ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el.

Om certifieringen

Certifieringen är frivillig i och gemensam för EU.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten godkänner utbildningsleverantörer och utbildningar inför certifiering. Energimyndigheten ansvarar också för att informera om fördelarna med att använda sig av certifierade installatörer och följa upp hur utbudet och efterfrågan på certifierade installatörer utvecklas över tid.

Boverkets roll

Boverket har tagit fram föreskrifter för de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad som installatör. På Boverkets webbplats kommer även alla certifierade installatörer att visas. Kunder kommer därigenom kunna ta kontakt med en certifierad installatör via denna sida.

Swedacs roll

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för personcertifiering enligt standarden ISO 17024 av installatörer enligt Boverkets föreskrifter BFS 2015:4-CIN 2.