Insatsprojekt för Energi- och klimatrådgivningen

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare går ihop för att öka takten i energiomställningen. Privatpersoner, organisationer och företag erbjuds fördjupad rådgivning om hållbara transporter och resurseffektiva byggnader. Syftet är att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Det pågår en gemensam satsning för hållbara transporter och resurseffektiva byggnader. Energi- och klimatrådgivningen kommer att göra riktade informationsinsatser till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Resurseffektiva byggnader

Med småhusägare i fokus identifierar energi- och klimatrådgivningen villaområden med liknande förutsättningar. Där finns möjlighet att göra samordnade energibesparande åtgärder. Genom nätverk av till exempel samfällighets- eller bostadsrättsföreningar kan förutsättningar för energieffektivisering möjliggöras. Exempelvis genom isolering av tak, byte av fönster och att addera förnybar energi. Information om aktuella aktiviteter kommer att finnas på respektive kommuns webbplats och andra informationskanaler.

Hållbara transporter

Transportsektorn är starkt beroende av fossila bränslen och står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå de svenska energi- och klimatpolitiska målen behöver både andelen transporter minska och andelen fossilfria drivmedel öka.

Energi- och klimatrådgivarna kan ge konkreta råd om bland annat laddplatser. Att underlätta för bostadsrättsföreningar och företag att tillhandahålla laddmöjligheter för sina boendes, egna och anställdas fordon, påskyndar omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Bostadsrättsföreningar och företag ges genom det pågående insatsprojektet Hela Sverige laddar möjlighet att genom tillgång till oberoende information fatta medvetna beslut. Vilka aktiviteter som genomförs, och när, varierar från kommun till kommun. Information om vad som händer i din kommun kommer att finnas på kommunens webbplats och andra kommunikationskanaler.

Hela Sverige laddar

Vill du komma i kontakt med din kommuns energi- och klimatrådgivning?

Söksida för den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Insatsprojekt på uppdrag från Energimyndigheten

Satsningen inom resurseffektiva byggnader och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och samordnas av energikontor Örebro län och energikontor Sydost. Nuvarande insatsprojekt pågår under perioden 2021–2023.

Det här är fjärde omgången som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå. Genom de nationella insatsprojekten vill Energimyndigheten stärka samhällets kännedom om energi- och klimatrådgivningen och ge utvecklat stöd och gemensamma arbetsmetoder till rådgivarna.