Så ansöker du om investeringsstöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Från och med 8 maj 2019 går det att få stöd för upp till 20 % av investeringskostnaden som ett engångsbelopp. Ansökan görs i förväg innan åtgärden påbörjas och stödet betalas sedan ut i efterskott. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker. Läs mer om stödet och hur det fungerar här nedan och under frågor och svar.

Regeringen har nyligen aviserat förändringar kring stödet, läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Ansvariga myndigheter

Ansökan

Stödet söks via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende under dess hantering.

Handläggning

Det är Länsstyrelserna som handlägger ansökningarna, svarar på frågor om solcellsstödet och tar emot och beslutar om ansökningar.

Rådgivning

Kommunernas Energi- och klimatrådgivare kan svara på frågor och ge råd om teknik, kostnader och andra bidrag.

Föreskrifter och uppföljning

Energimyndigheten har huvudansvaret för stödet. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifterna inklusive ansökningsformulären, för uppföljning av stödet och tillsyn av förordningens efterlevnad. Energimyndigheten ansvarar även för fördelningen av medel till länsstyrelserna samt svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av stödmedel. Vi tillhandahåller även månadsrapporter för solcellsstödet.

Frågor och svar:

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Det är den aktör som står för investeringen av solcellssystemet som ska göra ansökan. Det måste inte vara byggnadens/fastighetens ägare men det krävs i så fall tillstånd av byggnadens/fastighetens ägare att bruka den för detta ändamål.

När ska jag ansöka?

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades. Som startdatum räknas den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall projekteringskostnader ingår i stödberättigande kostnader, eller den dag då solcellsmoduler införskaffades för installationen i övriga fall.

Som företag, tänk på att ansöka om stödet innan avtal med installatör/projektör tecknas!

Hur stort är stödet?

Från och med 8 maj 2019 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 20 % av de totala installationskostnaderna inklusive arbetskostnader.

Regeringen har nyligen aviserat förändringar kring stödet, läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Tänk på att solcellsstödet inte kan kombineras med andra offentliga stöd, så som ROT-avdraget.

Stödnivån beräknas endast utifrån de stödberättigande installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

När måste installationen vara klar?

Det framgår av Länsstyrelsens beslut om stöd när installationen senast ska vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet. Senaste slutförandedatum för installationen för att du eller ditt företag ska kunna få stödet utbetalt är 31 december 2020.

Vad kan jag få stöd för?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. En förutsättning är att annat offentligt stöd inte har erhållits för installationen.

Stödberättigade kostnader är:

 • Projekteringskostnader
 • Materialkostnader så som:
  • Solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem,
  • Stativ eller annan fästanordning,
  • Kablage,
  • Elmätare och system för övervakning,
  • Brytare och överspänningsskydd,
  • Växelriktare
  • System för lagring av elektrisk energi, dvs inte värmelager
 • Arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad.

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

Vad händer med min ansökan efter jag skickat in den?

När du registrerat din ansökan i Boverkets ansökningssystem och samtliga lagfarna fastighetsägare har signerat ansökan registreras den i den aktuella Länsstyrelsens handläggningssystem. Kort därefter får du en bekräftelse på att din ansökan har kommit in och registrerats och ärendet ställs sedan i kö. Så snart Energimyndigheten fördelat tillräckligt med medel till den aktuella Länsstyrelsen så fattar Länsstyrelsen ett första beslut i ärendet.

Vad innebär "ett första beslut"?

I det första beslutet fattar Länsstyrelsen beslut om att "reservera" den summan som anges i ansökan. Inga pengar betalas ut förrän anläggningen är monterad och alla utgifter har betalats. Stödet betalas alltså ut i efterskott.

När får jag besked om stöd?

Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Det är fler som har sökt solcellsstödet än vad det finns avsatta medel. Därför har det bildats en kö av ansökningar hos Länsstyrelserna. Om du har sökt stödet men inte kunnat beviljas för att pengarna för tillfället är slut så behöver du inte söka på nytt. Din ansökan ligger kvar i turordning i väntan på att nya medel fördelas. Energimyndigheten fördelar ut medel till Länsstyrelserna i portioner under året.

Kötiden kan variera mellan olika län beroende på hur mycket det har sökts för i länet och hur mycket medel som Energimyndigheten har fördelat till länet. Kötiden minskar nu snabbt som följd av den kraftiga ökningen av stödets budget. Samtidigt ökar också antalet ansökningar snabbt och ansökningstaken överstiger alltjämt budgeten vilket gör att problemet med en kö kommer att kvarstå.


Antal dagar från ansökan till första beslut i medeltal för hela landet. Uppgifter till och med maj 2018.

Hur stort är intresset för solcellsstödet i mitt län/kommun?

Varje månad sammanställer Energimyndigheten statistik över solcellsstödet. Det är möjligt att registrera sig på en prenumeration på dessa rapporter.

Om du vill veta mer om hur förutsättningarna för stödet ser ut i ett specifikt län, till exempel hur lång kön av ansökningar är, så kontakta länsstyrelsen.

Hur långt räcker pengarna för solcellsstödet?

Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Den nuvarande regeringen har avsatt cirka en miljard kronor per år för solcellsstödet under 2018–2020. Budgeten beslutas dock från år till år av riksdagen som en del av statsbudgeten.

Energimyndigheten har fördelat drygt 2 miljarder kronor till solcellsstödet totalt sedan starten 2009. Fördelningen per län framgår av denna sammanställning. Intresset för stödet har ända sedan starten varit större än den avsatta budgeten. Hör med Länsstyrelsen om du vill få en bättre bild av hur det ser ut i ett specifikt län.

Hur gör jag för att få stödet utbetalt?

När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du ansöka om begäran om utbetalning. Det görs på ett liknande formulär som för ansökan om stöd. Du kommer åt formuläret via Boverkets E-tjänst. Utöver uppgifterna i formuläret ska du skicka in ett antal kompletterande handlingar. Dessa handlingar är:

 • Handling som styrker att projektet är slutfört, d.v.s. intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum.
 • Kopia på fakturor eller motsvarande handlingar som projekteringskostnad, materialkostnad och arbetskostnad. Materialkostnad ska vara uppdelat på solcellmoduler och övrigt material (där det tydligt framgår vad som ingår).
 • Kopia på kvitton eller motsvarande handling som styrker stödmottagarens faktiska kostnader.
 • Handling som styrker projektets påbörjande, d.v.s. kontrakt med anlitad projektör för de fall då projekteringskostnader ingår alternativt order för inköp av material för solcellsanläggningen för övriga fall.
 • Om det inte redan framgår av faktura eller motsvarande ska en handling som visar innehav av F-skattsedel för den firmatecknare som har utfört arbetet bifogas. (Om utländska företag anlitas, kopia på intyg eller annan handling som visar att företaget genomgått sådan kontroll i sitt hemland som avses i förordningens 6 §).
 • Om ansökan undertecknas av ombud med fullmakt eller av firmatecknare ska fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling som styrker ombudets eller firmatecknarens behörighet att företräda stödmottagaren bifogas. Observera att registreringsbevis inte får vara äldre än ett år.
 • Om förändring skett beträffande fastighetsägare eller tomträttsinnehavare, så ska en handling som styrker förändringen, till exempel lagfartsbevis eller bevis om inskrivning av tomträttshavare bifogas.

Föredrar du att hantera ansökningsprocessen i pappersformat så går det självklart bra. Ladda ner formuläret här. Fyll i, skriv ut och signera och skicka den till den Länsstyrelse där fastigheten ligger. Om du inte har tillgång till skrivare och vill ha ett tomt formulär skickat till dig kan du kontakta Energimyndigheten.

När alla handlingar som behövs har kommit in så prövar Länsstyrelsen de kostnader som redovisats. När den stödberättigade summan har fastställts fattar Länsstyrelsen beslut om utbetalning.

Kan jag kombinera stödet med rotavdrag?

Nej!

Jag har skickat in en ansökan om solcellsstöd och använt mig av rotavdrag, vad gör jag nu?

Länsstyrelsen kan ge ett första beslut (läs mer om "ett första beslut" ovan). Däremot kan länsstyrelsen inte betala ut stödet förrän du betalat tillbaka rotavdraget. Kontakta Skatteverket för mer information hur du betalar tillbaka rotavdraget.

Kan jag komplettera ansökan i efterhand?

Länsstyrelsen behöver samtliga uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret för att kunna fatta beslut i ärendet. Var därför noga med att lämna de uppgifter som efterfrågas.

Om något ändras under ansökningsprocessen så ska du kontakta Länsstyrelsen för att komplettera ansökan med de nya uppgifterna.

Kan jag ansöka på pappersformulär?

Genom att ansöka elektroniskt sparar du tid och dessutom underlättar det hanteringen av ansökan. Svarstiderna blir kortare och du får dessutom allt som rör din ansökan samlat på ett ställe. Tjänsten är öppen dygnet runt så du kan när som helst komma åt dina uppgifter. Fyll i din e-postadress och/eller mobiltelefonnummer för att få en avisering när det händer något i ditt ärende. För att logga in i e-tjänsten behöver du en e-legitimation att identifiera dig med. Läs mer om Boverkets E-tjänst på deras webbplats.

Föredrar du att hantera ansökningsprocessen i pappersformat så går det självklart bra. Ladda ner formuläret här. Fyll i, skriv ut och signera och skicka den till den Länsstyrelse där fastigheten ligger. Om du inte har tillgång till skrivare och vill ha ett tomt formulär skickat till dig kan du kontakta Energimyndigheten.

Behöver jag rapportera in årlig elproduktion?

Från och med den 1 januari 2019 är kravet på att årligen lämna in en uppföljning borttaget. Det innebär att du inte längre behöver rapportera in några uppgifter om årlig elproduktion. Det gäller även de anläggningar som beviljats stöd innan kravet slopades.

Läs mer: