Projekteringsstöd

Projekteringsstödet ger industriföretag möjlighet att söka stöd som är ett ekonomiskt bidrag för detaljerad projektering inför en energieffektiv investering.

Vad kan projekteringsstödet användas till?

Projekteringsstödet ska bidra till att företag genomför fler av de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i en energikartläggning. Det kan finnas komplexa åtgärdsförslag som behöver undersökas närmare för att kunna realiseras. Syftet med projekteringsstödet är att ta fram bra beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivitet. Stödet kan till exempel finansiera internt arbete på företaget, externa konsulter eller inhyrning av utrustning. Stödet beviljas mot förordningen (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin i enlighet med artikel 49 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014[i].

Vem kan söka?

Projekteringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, dvs sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Företag som ansöker om stöd måste vara ett sådant stort företag som avses i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Projekteringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, dvs sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Ett projekteringsstöd kan sökas för projektering av energieffektiviseringsåtgärder inom företagets industriella verksamhet, SNI 05 – 33. Företag som ansöker om stöd måste vara ett sådant stort företag som avses i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Vilka datum gäller för ansökan?

Projekteringsstödet kan sökas fram till 31 oktober 2020 och Energimyndigheten beviljar ansökningarna löpande. Sista dag för att få beslut under 2019 är 31 oktober 2019. Ansökan om projekteringsstöd måste ha kommit in till Energimyndigheten innan projekteringsarbetet har påbörjats.

Exempel på områden till vad stödet kan kopplas till

Detta är tre exempel på vad projekteringsstödet kan användas till. Lås inte fast er vid dessa områden utan tänk fritt utifrån vad ert företag skulle behöva veta för att komma vidare i ert energiarbete.

1. Systematiskt och strukturerat energiarbete

Syftet med att söka stöd inom det här området är att företag får möjlighet att genomföra en fördjupad studie för att analysera sina förutsättningar och behov innan ett systematiskt och strukturerat energiarbete införs eller förbättras.

Projekteringen ska resultera i förslag på hur företaget framgångsrikt kan systematisera och strukturera arbetet med resurseffektiv energianvändning utgående från de egna organisatoriska förutsättningarna. Målet ska vara att ta fram ett beslutsunderlag för att företaget inför ett systematiskt och strukturerat energiarbete som kontinuerligt leder till minskad energianvändning.

2. Mätning och synliggörande av energianvändningen

Företag som i den egna verksamheten vill undersöka möjligheterna att på ett bättre sätt mäta och synliggöra hur väl befintlig utrustning eller olika produktionsprocesser fungerar ur ett energiperspektiv.

Mätning och visualisering av företagets energianvändning ger möjlighet att analysera egna förutsättningar och möjligheter till en resurseffektivisering av energianvändningen.

Genom att kunna följa hur energianvändningen varierar med tiden och olika processparametrar kan företaget öka nyttan av insatta energiresurser. Utöver att minska de direkta kostnaderna för energi finns möjligheter till förbättrad produktivitet, färre oplanerade underhållsstopp och bättre kontroll av produktkvalitet.

3. Teknikutveckling och optimering av energianvändningen

Företag som vill optimera befintlig utrustning, system eller hela anläggningen och undersöka möjligheterna med ny energieffektiv teknik i den egna verksamheten.

Med bättre teknik kan företaget minska kostnaden för energin och resurseffektivisera sin verksamhet. Resurseffektiviseringen kan minska underhållsbehovet och förbättra produktiviteten. Stödet ger möjlighet att genomföra en fördjupad studie för att analysera egna förutsättningar och behov.

Kontakta oss innan du söker stödet

Innan du skickar in en ansökan rekommenderar vi att du kontaktar oss och lämnar en enklare beskrivning över vad ditt företag vill söka projekteringsstöd för. Detta kan du göra genom att skicka in en enkel beskrivning, på max en A4-sida till infoener...@energimyndigheten.se.

Så stort stöd kan ditt företag få

Företag kan få ett stöd på maximalt 50 procent av den totala projekteringskostnaden. Projekteringsstöd får endast ges i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 49 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Så söker du stödet

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här. För att kunna söka projekteringsstödet, måste företaget vara ett sådant stort företag som avses i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Rapportera för att få stödet

Efter projektets genomförande ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten som redovisar hur arbetet gått. Resultatet av en genomförd studie kan ligga till grund för beslut om investeringar i bättre tekniska lösningar, ändrade rutiner, utbildningar och likande insatser.

Slutrapporten ska ge ett underlag för att besluta om en investering ska genomföras och innehålla en beskrivning av hur stor energibesparing som åtgärden förväntas medföra jämfört med om åtgärden inte genomförs och en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av energibesparingen. Ta gärna hänsyn till hela investeringens livscykel och välj en ekonomisk beräkningsmetod som tar hänsyn till det.