Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna.

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, riksdagen

Mer information finns att läsa i en ny vägledning för energikartläggning.

Vägledning för energikartläggning i stora företag

För företag som delar upp energikartläggningen i etapper kan energimyndigheten varje år komma att begära in uppgifter för uppföljning och utvärdering av resultatet från föregående år.