1. Definition av stora företag

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Definition av stora företag.

+

Vilka företag omfattas?

Kravet på att genomföra en energikartläggning omfattar alla stora företag, oavsett bransch och storlek på energianvändning.

Med stora företag menas företag som:

  • sysselsätter minst 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller
  • en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Det är det senast godkända räkenskapsåret som avses.

Observera att, beroende på hur relationen mellan bolagen ser ut, även länkade företag kan räknas in när bedömningen avseende företaget görs. Om företaget som helhet är ett stort företag enligt definitionen är utgångsläget att hela verksamheten ska kartläggas.

För mer info om hur man avgör om ett företag kan klassas som stort se gärna: Vägledning - Så avgör du om företaget omfattas av lagen

Här hittar du mer information om hur man avgör om ett företag kan klassas som litet eller medelstort (pdf).

+

Hur definieras "företag"?

Ett företag är varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet.

Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Även offentliga verksamheter kan räknas som företag.

+

Omfattas även kommunal verksamhet?

Ja, även stat, kommuner och landsting kan räknas som företag om verksamheten uppfyller kriterierna i definitionen av stora företag. Myndighetsutövning och icke-ekonomisk verksamhet ska inte räknas som företagsverksamhet.

+

Vi har verksamhet även i andra länder, omfattas den av lagen och vilket lands lagstiftning ska tillämpas?

Ja, om verksamheten bedrivs inom EU omfattas den av energieffektiviseringsdirektivets krav på genomförande av energikartläggning. Om ett företag har verksamhet i olika medlemsstater så kommer de också att hanteras av olika nationella lagstiftningar, det vill säga de omfattas av den lag som gäller i det land anläggningen är lokaliserad.

+

Vad händer om företaget ändras?

Om ett företags status ändras så att det klassas som ett stort företag ska företaget genomföra en energikartläggning i enlighet med lagen. Ett företags status ändras om det uppfyller kriterierna för stort företag två år i rad.

Rapportering av resultat från energikartläggningen ska följa fyraårsperioderna för genomförandet av kartläggningen. 

Om ett företags status ändras inom en fyraårsperiod så att företaget omfattas av lagstiftningen ska slutrapportering av energikartläggning göras inom den fyraårsperioden.

Om ett företags status ändras mot slutet av en fyraårsperiod, så att det inte finns ett helt verksamhetsår som basår för energikartläggningen, kan slutrapportering av kartläggningen göras under den nästföljande fyraårsperioden. Kontakta Energimyndigheten för mer information.