10. Rapportering och uppgiftslämnande

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Rapportering och uppgiftslämnande.

+

Kommer vi vara tvungna att skicka in energikartläggningsrapporten till Energimyndigheten?

Nej, rapporten som helhet kommer inte att begäras in av Energimyndigheten. Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.
Energimyndigheten kan komma att begära in uppgifter från rapporten vid uppföljning och utvärdering men kan även komma att titta på rapporten i sin helhet i samband med tillsyn.

+

Hur kommer uppgifter om vår energianvändning att hanteras hos myndigheten?

Uppgifterna kan komma att användas exempelvis vid en samhällsekonomisk utvärdering. Uppgifterna kan även komma att lagras för historisk analys och uppföljning.

Nästan alla uppgifter som kommer in till en myndighet är offentliga handlingar. Uppgifterna kring energikartläggning kommer inte att publiceras men kan komma att lämnas ut om någon begär ut dem.

Energimyndigheten gör dock en sekretessprövning för att se om det finns några uppgifter i materialet som omfattas av sekretess. Uppgifter lämnas inte ut om de kan bedömas skada företaget vid ett utlämnande.

Generellt kan detta vara uppgifter om energianvändning och ekonomiska uppgifter men en bedömning görs i varje enskilt fall. Energimyndigheten kan i vissa komplicerade fall kontakta företaget för att ge dem möjlighet att själva beskriva vad de anser är uppgifter som kan komma att skada företaget vid ett utlämnande av uppgifter, men det är alltid myndigheten som gör den slutliga bedömningen.

+

Vilka uppgifter ska lämnas in?

Vilka uppgifter som ska lämnas in hittar du här.

Energimyndigheten ska i samband med uppföljning och utvärdering begära in uppgifter om total energianvändning för byggnader, verksamhetsenergi samt transporter, uppgifter om förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen och andra uppgifter som behövs för uppföljningen samt utvärdering.

Uppgifter om energianvändning ska lämnas för ett representativt verksamhetsår för företaget. Verksamhetsåret kan utgöras av kalenderår eller en 12 månaders period om företaget har ett brutet räkenskapsår. Verksamhetsåret ska vara representativt vilket innebär att energianvändningen ska motsvara ett normalår för verksamheten.

I den totala energianvändningen behöver bara verksamheter som företag ägt under hela verksamhetsåret och som fortfarande ägs vid rapporteringstillfället inkluderas.

+

Vem får rapportera in till Energimyndigheten?

Den som rapporterar (uppgiftslämnaren) kan vara en person på företaget eller den certifierade energikartläggaren. Rapporteringen ska företrädesvis ske i Energimyndighetens E-tjänst. Företaget måste ge en fullmakt till den som ska rapportera till Energimyndigheten. I E- tjänsten på Mina sidor ansöker man om behörighet för att rapportera och bifogar fullmakten. För att ansöka och rapportera använder man personligt BankID.

Den som rapporterar måste även lämna uppgifter om kontaktperson på företaget. Observera att kontaktpersonen som anges i rapporteringen måste vara anställd på företaget.

Fullmakt vid rapportering