11. Tillsyn och sanktioner

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Tillsyn och sanktioner.

+

Vem är tillsynsmyndighet?

Statens Energimyndighet (Energimyndigheten) är tillsynsmyndighet.

+

Hur kommer efterlevnaden av lagen att kontrolleras?

Lagens efterlevnad kommer att kontrolleras genom uppföljning, utvärdering och tillsyn.

Alla företag som omfattas av lagen behöver på Energimyndighetens begäran rapportera in uppgifter för uppföljning och utvärdering till myndigheten.

Vid tillsyn ska företagen på Energimyndighetens begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för tillsynen.

Enligt propositionen till lagstiftningen bör tillsynen omfatta kontroll av att en energikartläggning har utförts, oberoendet hos den certifierade energikartläggaren, liksom att kartläggningen har utförts på det sätt som reglerna anvisar samt kontroll av att erforderliga energilednings- och miljöledningssystem innehållande erforderlig energikartläggning finns.

+

Vad är sanktionerna om man inte genomför energikartläggningen?

Energimyndigheten får besluta om de förelägganden som behövs för tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite.

+

Vilka vitesbelopp kan utkrävas?

Vitesbelopp bestäms till en viss procentsats av ett företags omsättning under viss tid.

+

Hur fastställs ett vitesbelopp?

Energimyndigheten ska, enligt 3 § lag (1985:206) om viten, fastställa ett vitesbelopp med hänsyn till vad som är känt om företagets ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt som kan antas förmå företaget att följa det föreläggande med vilket vitet är förenat.

Vitesbeloppet ska bestämmas så att det inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller besparing företaget normalt kan antas göra genom att inte följa föreläggandet. Enligt lagstiftningen om energikartläggning i stora företag ska det fastställda vitesbeloppet inte understiga kostnaden för att genomföra en energikartläggning eller den vinst eller besparing företaget normalt kan antas göra genom att inte genomföra den.

Kostnaden för att genomföra en energikartläggning enligt lagen varierar beroende på företagets storlek, det vill säga om det är ett fristående företag eller del av en koncern och hur stor del av företaget som behöver kartläggas.

Energimyndigheten ska vid bestämmandet av vitesbeloppets storlek dels beakta företagets ekonomiska ställning enligt fastställd årsredovisning, dels en beräknad kostnad för en energikartläggning för företaget.