2. Gränsdragning och omfattning av energikartläggningen

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL,
Gränsdragning och omfattning av energikartläggningen.

+

Vi är en global koncern med flera bolag i Sverige. Faller vi under lagens krav och vad ska i så fall energikartläggas?

Ett företags beräkning av om det uppfyller storlekskriterierna (antal sysselsatta och ekonomiskt resultat i form av årsomsättning eller balansomslutning) för att omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL, görs på global nivå. För att avgöra om ett bolag i Sverige som tillhör en global koncern omfattas av lagstiftningen ska antal sysselsatta och ekonomiska kriterier för hela koncernen inkluderas vid bedömningen.

EKL är en del i Sveriges implementering av Europeiska unionens, EU, Energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet omfattar EU:s medlemsstater.

När företaget har gjort bedömningen att det berörs av lagen, ska företaget sedan ta ställning till hur energikartläggningen ska genomföras.

Om företaget bedriver verksamhet i både Sverige och andra medlemsländer inom EU, ska företaget genomföra energikartläggningen avseende den svenska verksamheten.

+

Ska hela företagets energianvändning kartläggas?

Energikartläggningen ska ge en representativ bild av företagets totala energianvändning och leda till att möjligheter till energieffektivisering identifieras. Vad som är en representativ bild skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet som kartläggs.

I kommissionens tolkningsdokument anges att en energikartläggning exempelvis kan omfatta samtliga anläggningar på ett företag inklusive alla system som använder energi eller pannanläggningen, en eller flera produktionslinjer eller företagets kontor, fordonspark eller interna transportsystem. Det anges vidare att besiktningarna kan ha olika detaljnivå, till exempel beroende på om resultaten måste vara tillräckligt exakta för att kunna utgöra underlag för investeringsbeslut, eller om det är nödvändigt att besöka en andel av liknande anläggningar inom samma företag.

Kommissionen framför dock att friheten att anpassa både omfattning, gränsdragning och detaljnivå inte får komma i konflikt med kravet på att göra en representativ bedömning av den totala energiprestandan och att identifiera och prioritera möjligheter till energibesparing.

+

Vad är betydande energianvändning?

Med betydande energianvändning menas energianvändning som utgör en ansenlig mängd energi och/eller där potentialen för förbättring av energiprestanda är stor. Det är utifrån företagets betydande energianvändning som förslag på kostnadseffektiva åtgärder ska tas fram.

Mer information i Vägledning för energikartläggning i stora företag.

+

Ska minoritetsägda bolag ingå i energikartläggningen?

Ett stort företag som är minoritetsägare i ett annat bolag behöver inte inkludera det minoritetsägda bolaget i energikartläggningen eftersom företaget saknar rådighet över hela verksamheten i det minoritetsägda bolaget.

Ett företag som är minoritetsägt och som uppfyller kriterierna för ett stort företag endast när personalstyrka och finansiella uppgifter motsvarande den procentuella andelen av aktier eller röster som ägaren har i det aktuella bolaget inräknas, omfattas inte av kravet på energikartläggning.

+

För vilken tidsperiod ska den totala energianvändningen redovisas?

Uppgifter om energianvändning ska lämnas för ett representativt verksamhetsår för företaget. Verksamhetsåret kan utgöras av kalenderår eller en 12 månaders period om företaget har ett brutet räkenskapsår. Verksamhetsåret ska vara representativt vilket innebär att energianvändningen ska motsvara ett normalår för verksamheten.

I den totala energianvändningen behöver bara verksamheter som företag ägt under hela verksamhetsåret och som fortfarande ägs vid rapporteringstillfället inkluderas.

+

Vilka krav på mätning finns för att sammanställa energianvändningen?

 Enligt förordningen finns krav på att energianvändningen ska vara aktuell, spårbar och uppmätt. Med vilken upplösning energianvändningen ska vara uppmätt är upp till respektive företag att avgöra själva. Energianvändningen ska åtminstone vara uppmätt på totalen. Undermätning kan behövas för att genomföra den detaljerade kartläggningen och för att identifiera kostnadseffektiva åtgärder men det är upp till respektive företag i dialog med eventuell certifierad energikartläggare att avgöra.

+

Vi har redan krav på oss att göra energideklarationer av våra fastigheter. Behöver vi ändå göra en kartläggning utifrån lag om energikartläggning i stora företag?

 Ja. Eftersom en kartläggning enligt lag om energikartläggning i stora företag är bredare i sin kravspecifikation och omfattning. Genom att energikartläggningarna till exempel ska inkludera verksamhetsenergi och transporter så är enbart en energideklaration inte tillräckligt för att uppfylla lagens krav.

Även tidsintervallet på när deklaration respektive kartläggning ska vara gjorda skiljer sig åt då deklarationerna är giltiga i tio år medan kartläggningen ska göras vart fjärde år.

I proposition 2013/14:174 anges att det inte är möjligt att genom reglering medge några undantag eller samordna kraven. Varje företag som berörs av de båda regelverken får ta ställning till vilka samordningsmöjligheter som finns och försöka utnyttja dessa på bästa sätt. Samma synsätt bör gälla i fråga om obligatorisk ventilationskontroll.

+

Vi har fått krav på oss från miljötillsynsmyndigheten att göra en energikartläggning. Behöver vi göra det eftersom vi redan omfattas av lag om energikartläggning i stora företag?

Ja, lag om energikartläggning i stora företag och miljöbalken löper parallellt. Ni kan använda samma energikartläggning för att uppfylla båda lagstiftningarna. Då ni har en energikartläggning enligt lag om energikartläggning i stora företag kan den även användas för att uppfylla kunskapskrav kring energihushållning enligt miljöbalken.

+

Vi har en mängd olika butikslokaler med likartad verksamhet och energianvändning, måste vi göra energikartläggning med platsbesök i alla lokaler?

Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnader och verksamhet. Avsteg från kravet får endast göras om energikartläggningen ändå ger en tillförlitlig bild av företagets totala energianvändning.

Exempel på när ett sådant avsteg skulle kunna göras är om företaget har likvärdiga byggnader inom sitt eget fastighetsbestånd där det är möjligt att kartlägga ett urval av beståndet och resultatet från denna kartläggning är repeterbart på resterande bestånd. För att avgöra urvalet kan en beräkningsmetodik användas för att ge vägledning. Resultaten av att beräkna roten ur antalet enheter, byggnader eller verksamheter ger en indikator på ett rimligt antal platsbesök som ska genomföras. Avsteg från kravet på platsbesök ska dokumenteras och motiveras i rapport avseende energikartläggning.

+

Vi har ett antal mindre, lokala kontor kopplat till vår verksamhet. De står för en liten del av företagets totala energianvändning, måste de inkluderas i energikartläggningen?

Ja, de ska ingå i den övergripande beskrivningen av företagets totala energianvändning. Om de mindre verksamheterna inte utgör en betydande del av företagets totala energianvändning behöver de däremot inte kartläggas på en detaljerad nivå om energikartläggningen ändå kan ge en representativ bild av företagets totala energianvändning.

+

Vi är ett stort företag i Sverige, vi bedriver ett bemanningsföretag vilket gör att vi har ett mindre kontor i hyrda lokaler och några tjänstebilar. Men vår personal befinner sig på andra verksamheter. Behöver vi göra en detaljerad energikartläggning av vår mycket begränsade energianvändning?

Alla stora företag med svensk koncernmoder måste använda en certifierad energikartläggare eller ett certifierat energi- eller miljöledningssystem för att leva upp till kraven i EKL. Dock kan det vara så att om företaget har mycket liten total energianvändning så kan den certifierade energikartläggaren eller den interna expertisen inom ledningssystemet komma fram till att det inte finns någon betydande energianvändning i företaget.

Eftersom det bara är den betydande energianvändningen som behöver kartläggas så kan företaget i det fallet alltså välja att göra en avgränsad energikartläggning.