4. Rapporten från kartläggningen

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Rapporten från kartläggningen.

+

Hur ska rapporten från energikartläggningen utformas?

Se föreskrifterna (enligt standard eller motsvarande). Exempel på standarder är:

  • EN 16247
  • ISO 50002

Energimyndigheten ska i samband med uppföljning och utvärdering begära in uppgifter om total energianvändning för byggnader, verksamhetsenergi och transporter, uppgifter om förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Det är därför viktigt att dessa uppgifter finns tillgängliga i rapporten.

+

Kommer rapporten från energikartläggningen att begäras in av Energimyndigheten?

Nej, rapporten som helhet kommer inte att begäras in till Energimyndigheten. Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.
Energimyndigheten kan komma att begära in uppgifter från rapporten i samband med tillsyn, uppföljning eller utvärdering.

+

Enligt lagen ska en standard följas, exempelvis SS-EN 16247 eller ISO 50002. Ses det som ett krav enligt lagen om energikartläggning i stora företag att dessa standarder måste följas till punkt och pricka? Kan man göra avsteg från standarden och ändå uppfylla lagkraven för en detaljerad energikartläggning?

Standarden ska följas för att uppfylla lagkraven men de är konstruerade just för att kunna anpassas till alla sorters verksamheter. Energikartläggningen kommer se olika ut på olika verksamheter men har man följt en standard så vet man att ingen del har fallit bort av misstag. Exempelvis kan standarder beskriva att energikartläggningen ska anpassas till den omfattning, det syfte och den detaljeringsgrad som har överenskommits mellan företaget och energikartläggaren, eller att data ska samlas in där det är möjligt. Även energikartläggningsrapporten ska ha en lämplig omfattning i förhållande till den energikartläggningen som har gjorts.