Rapportera

Här finns information om vad som ska rapporteras i en energikartläggning, vad som händer efter rapporteringen och vad som gäller om företag valt att genomföra energikartläggningen i etapper och nu ska göra en delrapportering. 

Företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag ska redovisa uppgifter från en ny energikartläggning minst vart fjärde år. Det finns också möjlighet för företagen att genomföra den detaljerade energikartläggningen i etapper.

Företag som delar upp energikartläggningen i etapper ska senast 31 mars varje år 2022 - 2024 rapportera in resultatet från föregående år. Företag som inte har kommit in med första rapportering under 2021 kan kontakta info...@energimyndigheten.se.

För att utföra en rapportering är första steget att ansöka om behörighet för energikartläggning i stora företag. Gå till mina sidor. Logga in med bank-id och välj ansök om behörighet för energikartläggning i stora företag. Är personen som skall utföra rapporteringen inte själv firmatecknare för det rapporterande företaget så bifogas en fullmakt i behörighetsansökan. Efter att behörigheten är godkänd loggar man in på mina sidor på nytt och kommer då till rapporteringsformuläret.

Företag som genomför detaljerad energikartläggning i etapper gör en årlig redovisning

Det finns möjlighet att genomföra den detaljerade energikartläggningen etappvis under maximalt fyra år. Den första fyraårsperioden löpte mellan 2016-2019. Nu pågår arbetet med den andra fyraårsperioden 2020-2023. Uppdelningen av den detaljerade energikartläggningen bör åtminstone vara jämnt fördelat över de fyra åren, men kan göras under en kortare tidsperiod.

Energikartläggningsrapporten ska sparas hos företaget

Rapporteringen av energikartläggningen till Energimyndigheten är en kortfattad och övergripande sammanställning av företagets energikartläggning. Energikartläggningen ska även sammanställas i en rapport.

Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Energikartläggningsrapporten ska göras enligt en standard som omfattar krav på vad en energikartläggningsrapport ska innehålla. Exempel på standarder som innehåller dessa krav är ISO 50002 och EN 16247-1.

Vägledning för energikartläggning

Det finns information om hur en energikartläggningsrapport kan skrivas i Energimyndighetens branschvisa vägledningar för energikartläggning enligt EKL. Energimyndigheten har i arbetet med stöd för energikartläggning till små- och medelstora företag även tagit fram ett exempel på en energikartläggningsrapport som följer EN 16247. Exemplet kan utgöra stöd för när energikartläggningsrapporten enligt EKL ska sammanställas.

Vad ska redovisas till Energimyndigheten?

Vilka uppgifter som ska redovisas till Energimyndigheten i e-tjänsten framgår av manualen till Energimyndighetens elektroniska formulär för EKL. 

Vad händer efter redovisningen?

Energimyndigheten kommer att kontakta företaget om det krävs kompletteringar i redovisningen.

En elektronisk kopia av den inskickade redovisningen finns sparad i ärendet. Som företag kommer du åt redovisningen under "Pågående ärenden" när du är inloggad i e-tjänsten.

Energimyndigheten genomför tillsyn

När alla inkomna redovisningar är kompletta inleder Energimyndigheten sitt tillsynsarbete. Myndigheten kommer att kontakta företag som omfattas av lagen, men som inte har genomfört en redovisning. Energimyndigheten utför löpande tillsyn under året.