Rapportera

Här finns information om vad som ska rapporteras i en energikartläggning, vad som händer efter rapporteringen och vad som gäller om företag valt att genomföra energikartläggningen i etapper och nu ska göra en delrapportering. Slutrapporteringen för första perioden är öppen mellan 1 januari och 31 mars 2020

Företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag ska redovisa uppgifter från en ny energikartläggning minst vart fjärde år. Det finns också möjlighet för företagen att genomföra den detaljerade energikartläggningen i etapper.

För att utföra en rapportering är första steget att ansöka om behörighet för energikartläggning i stora företag. Gå till mina sidor. Logga in med bank-id och välj ansök om behörighet. Är personen som skall utföra rapporteringen inte själv firmatecknare för det rapporterande företaget så bifogas en fullmakt i behörighetsansökan. Efter att behörighetsansökan är godkänd går det att logga in på mina sidor och till rapporteringsformuläret.

Företag som genomför detaljerad energikartläggning i etapper gör en årlig redovisning

Det finns möjlighet att genomföra den detaljerade energikartläggningen etappvis under maximalt fyra år. Den första fyraårsperioden löper mellan 2016‑2019. Uppdelningen av den detaljerade energikartläggningen bör åtminstone vara jämnt fördelat över de fyra åren, men kan göras under en kortare tidsperiod.

Energikartläggningsrapporten ska sparas hos företaget

Rapporteringen av energikartläggningen till Energimyndigheten är en kortfattad och övergripande sammanställning av företagets energikartläggning. Energikartläggningen ska även sammanställas i en rapport.

Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Energikartläggningsrapporten ska göras enligt en standard som omfattar krav på vad en energikartläggningsrapport ska innehålla. Exempel på standarder som innehåller dessa krav är ISO 50002 och EN 16247-1.

Vägledning för energikartläggning

Det finns information om hur en energikartläggningsrapport kan skrivas i Energimyndighetens branschvisa vägledningar för energikartläggning enligt EKL. Energimyndigheten har i arbetet med stöd för energikartläggning till små- och medelstora företag även tagit fram ett exempel på en energikartläggningsrapport som följer EN 16247. Exemplet kan utgöra stöd för när energikartläggningsrapporten enligt EKL ska sammanställas.

Vad ska redovisas till Energimyndigheten?

Vilka uppgifter som ska redovisas till Energimyndigheten i e-tjänsten framgår av manualen till Energimyndighetens elektroniska formulär för EKL.

Delrapportering

Om företaget har rapporterat tidigare och nu ska delrapportera, gör så här:

Du kommer då direkt in i tidigare inskickad rapport.

Vid delrapporteringen uppdateras kostnadseffektiva åtgärder, nya siffror adderas till de föregående. Även utvärdering och eventuellt byte av kontaktperson uppdateras. Däremot behöver inga uppdateringar av ändringar i företagets struktur eller energianvändning ska göras under delrapporteringen. Uppdatering av detta kommer att ske vid nästa rapporteringsperiod 2021.

Saknar du som användare behörighet gäller följande:

Vad händer efter redovisningen?

Energimyndigheten kommer att kontakta företaget om det krävs kompletteringar i redovisningen.

En elektronisk kopia av den inskickade redovisningen finns sparad i ärendet. Som företag kommer du åt redovisningen under "Öppna ärenden" när du är inloggad i e-tjänsten.

Energimyndigheten genomför tillsyn

När alla inkomna redovisningar är kompletta inleder Energimyndigheten sitt tillsynsarbete. Myndigheten kommer att kontakta företag som omfattas av lagen, men som inte har genomfört en redovisning. Energimyndigheten utför löpande tillsyn under året.