Teknisk dokumentation

Som tillverkare, representant eller importör ansvarar du för att den produkt du släpper ut på marknaden uppfyller gällande krav. Detta görs genom att du låter verifiera produktens prestanda och egenskaper, vanligtvis genom provningar, mätningar och beräkningar, innan produkten görs tillgänglig. Finns harmoniserade standarder för aktuell produkt bör dessa användas.

Som tillverkare, representant eller importör ansvarar du för att det finns en sammanställd teknisk dokumentation som gör det möjligt att styrka att produkten uppfyller kraven i relevanta produktförordningar.

Dokumentationen ska innehålla information om egenskaper och resultat av utförda mätningar och beräkningar. Den tekniska dokumentationen ska sammanställas innan produkten släpps ut på marknaden.

Marknadskontroll kan ske genom kontroll av produktens tekniska dokumentation. Myndigheten begär då in den tekniska dokumentationen. De relevanta handlingarna ska kunna presenteras för Energimyndigheten inom tio dagar.

Kraven på dokumentation och antalet parametrar som ska dokumenteras varierar mellan produktkategorierna. Detta beskrivs i respektive förordning. Generella krav finns också i ekodesign- och energimärkningsdirektiven.

Läs mer under respektive produktgrupp.

Exempel på krav på dokumentation

  • EU-deklaration om överensstämmelse (vid ekodesignkrav)
  • Testrapport
  • Energimärkningsetikett (i förekommande fall)
  • Bruksanvisning
  • Tekniskt produktblad/information (pappersformat)
  • Tekniskt produktblad/information (elektroniskt/webb)
  • Beräkningar som krävs enligt en ekodesign- och/eller energimärkningsförordning
  • Lista med samtliga produkter som omfattas av den tekniska dokumentationen.
  • Information om när produkten är satt på marknaden