EU-försäkran om överensstämmelse

Alla CE-märkta produkter måste ha en EU-försäkran om överensstämmelse som innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller samtliga lagkrav som ställs på produkten, däribland ekodesigndirektivet.

Då Energimyndigheten begär en EU-försäkran (hette tidigare EG-försäkran) om överensstämmelse ska tillverkaren eller importören lämna denna försäkran till Energimyndigheten inom 10 dagar från förfrågan.

Det är viktigt att det i din EU-försäkran om överensstämmelse finns en tydlig uppgift om vilken eller vilka ekodesignförordningar som produkten uppfyller. Det räcker alltså inte att bara hänvisa till det övergripande ekodesigndirektivet eller den svenska ekodesignlagen.

Upplysningar till EU-försäkran

Enligt bilaga 5 i Ekodesigndirektivet ska dessa upplysningar finnas med i en EU-försäkran:

  1. Tillverkarens eller dennes representants namn och adress.
  2. En beskrivning av modellen så att den kan identifieras entydigt.
  3. I förekommande fall, hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts.
  4. I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.
  5. I förekommande fall, hänvisningar till annan gemenskapslagstiftning som innehåller bestämmelser om anbringande av CE-märkningen.
  6. Namnet på den person som är bemyndigad att underteckna bindande dokument på tillverkarens eller dennes representants vägnar, samt personens underskrift.

Att tänka på vid en marknadskontroll

Om Energimyndigheten efterfrågar en EU-försäkran om överensstämmelse vid en marknadskontrollaktivitet parten skicka in en inskannad kopia av försäkran antingen via brev eller e-post. Energimyndigheten föredrar att försäkran skickas till marknads...@energimyndigheten.se.

Varje EU-medlemsstat får kräva att den EU-försäkran som lämnas in till marknadskontrollmyndigheten är på landets officiella språk. Energimyndigheten accepterar i dagsläget en EU-försäkran utfärdad på svenska eller på engelska.

Olika ansvar för tillverkare, importör och återförsäljare

Som tillverkare, importör eller återförsäljare har du olika ansvar för din produkt. Är du osäker på vilken aktör du anses vara kan du läsa mer på sidan Jag är säljare eller tillverkare av produkter.

Tillverkare, tillverkares representant

Du som tillverkare eller representant ska upprätta produktens EU-försäkran. När tillverkningen av en produkt upphör är du fortfarande skyldig att se till att EU-försäkran finns tillgänglig för Energimyndighetens marknadskontroll i tio år efter det att tillverkningen upphört.

Importör (till EU)

Som importör är du skyldig att tillhandahålla en EU-försäkran.

Återförsäljare

På begäran från Energimyndigheten ska en återförsäljare kunna överlämna en produkts EU-försäkran.