Tolkningar

Energimyndigheten arbetar för att underlätta för svenska företag att uppfylla lagstiftningen. Här hittar du EU-kommissionens svar på vanliga frågor om ekodesign och energimärkning.

Lag, direktiv och förordningar kan ibland vara svåra att tolka. Gråzoner och oklarheter i regelverken kan tas upp till diskussion på marknadskontrollmyndigheternas ADCO-möten, (administrative cooperation) där även handläggare från EU-kommissionen deltar.

EU-kommissionens vanliga frågor och svar

EU-kommissionen har sammanställt frågor från dessa möten samt ger vägledande svar. Dessa finns bland de externa länkarna på denna sida.

Energimyndigheten kan vägleda

Har du frågor om tolkningen av direktiven, lagarna eller de produktspecifika förordningarna, se gärna om din fråga redan besvaras i EU-kommissionens FAQ. Du kan också ringa eller E-posta Energimyndighetens handläggare för vägledning.

Du kan hitta svar i "Blåboken"

För att få en mer homogen tolkning av unionens produktsäkerhetslagstiftning har "Blåboken" eller "the Blue Guide" som den heter på engelska skapats. Blåboken kan ses som ett komplement till lagstiftningen på produktområdet och här kan man hitta svar angående definitioner, skyldigheter för tillverkare/importörer/återförsäljare, ackreditering, marknadskontroll mm. Guiden finns under rubriken Dokument.

Tolkningar kan ändras i framtiden

Viktiga att notera är att svar i EU-kommissionens FAQ liksom svar från Energimyndighetens handläggare och jurister endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

Frågor som rör specifika produkter kan återfinnas under webbsidorna för respektive produktgrupp.

Angående toleranser

I de flesta förordningar finns det en bilaga som rör "Kontrollförfarande" eller "Kontrollförfarande för marknadsövervakning". Denna bilaga är avsedd att beskriva hur medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter ska kontrollera om en produkt uppfyller gällande krav.

I lagtexten i bilagorna "Kontrollförfarande" finns ofta en kontrolltolerans angiven, t.ex. att ett visst värde kan avvika med högst 5% eller 0,1W eller dylikt. De toleranser som står utpekade är tänkta att använda för medlemsstaternas marknadskontroll, och alltså inte för tillverkarnas produktutformning eller tester. Alla produkter som släpps ut på EU-marknaden ska uppfylla ekodesignförordningarnas och energimärkningsförordningarnas krav utan användande av de angivna kontrolltoleranserna i bilagorna för "Kontrollförfarande".

Att kontrolltoleranserna är avsedda för marknadskontrollmyndigheternas tester har varit EU-kommissionens och de flesta medlemsstaters intention redan från att de första förordningarna skrevs. Dessvärre har användandet av dessa kontrolltoleranser missuppfattats av många tillverkare och i vissa fall t.o.m. missbrukats. Kommissionen håller därför på att rätta till detta missförstånd i nya förordningar och förväntas även ta ett motsvarande beslut för tidigare beslutade förordningar, troligtvis under hösten 2014.

Produktförordningar som har beslutats fr.o.m. 2013 innehåller alltid följande skrivning i bilagan för "Kontrollförfarande":

"De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen."