Lagen om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Den 13 maj 2014 trädde lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet i kraft. Lagen syftar till att främja effektiv energiförsörjning. Lagen innehåller bestämmelser om att kostnads-nyttoanalyser ska utföras för att utreda potentialen för användning av högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla och spillvärme från industrin. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Lagen är en del av implementeringen av artikel 14.5 i energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) och är även sammankopplat med artikel 14.1 som handlar om potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla.

Vem omfattas av lagen?

När ett fjärrvärme- eller ett industriföretag ska planera en ny anläggning eller omfattande uppgradering av en anläggning ska företaget göra en kostnads-nyttoanalys för att se över möjligheten att ta in och/eller leverera spillvärme. Lagkravet gäller under förutsättning att aktörerna befinner sig inom vissa avstånd, kan tillhandahålla vissa leveranser med tillräcklig temperatur och att anläggningens tillförda effekt uppgår till mer än 20 megawatt (MW), så kallade tröskelvärden.

Även termiska elproduktionsanläggningar, även kallat kondenskraft, omfattas av lagen och ska vid planerandet av en ny anläggning, eller ombyggnation, göra en kostnadsnyttoanalys för att se om det är lönsamt att driva anläggningen som ett kraftvärmeverk.

Vad ska kostnads-nyttoanalysen innefatta?

Kostnads-nyttoanalysen ska innefatta en uppdelning av kostnads- och intäktsposter som ska redovisas separat och göras för olika jämförelsealternativ. Kostnader och nyttor ska nuvärdesberäknas. Det finns inget krav på att företaget ska genomföra det  lönsamma alternativet som kostnadsnyttoanalysen anger. Det krav som finns är att en kostnadsnyttoanalys ska göras, givet att företaget befinner sig inom de angivna tröskelvärdena.

Mer om vad som ska ingå i kostnadsnyttoanalysen och vilka tröskelvärden som gäller står i Energimyndighetens föreskrifter.

Rapportering ska göras till Energimyndigheten

Vid en planering av ny anläggning eller ombyggnad av befintlig anläggning ska företagets göra en kostnads-nyttoanalys och skicka in den till Energimyndigheten.

Gör så här:

  1. Skicka in kostnads-nyttoanalysens skriftliga original till Energimyndigheten, att: Registrator, Box 310, 631 04 Eskilstuna.
  2. Skicka även kostnads-nyttoanalysen per e-post till elcert...@energimyndigheten.se för vidare handläggning.

När kostnads-nyttoanalysen har kommit in till Energimyndigheten bereder myndigheten beslutet och återkommer därefter till företaget.

När företaget har fått ett godkänt beslut från Energimyndigheten ska beslutet tillsammans med resultatet av kostnads-nyttoanalysen skickas in till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen i samband med miljötillståndsprövning. Utan godkänd kostnads-nyttoanalys kan inte miljötillståndet godkännas.

Underlag till hjälp för industrier och fjärrvärmeföretag

Inom ramen för energieffektiviseringsdirektivet har Energimyndigheten utrett två uppdrag,

  • Artikel 14.1 Potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
  • Artikel 14.5 Princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion

I och med dessa uppdrag olika typer av kartor tagits fram, som är till hjälp när fjärrvärmeföretag och industrier planerar sin verksamhet. Här hittar du underlag inför planering av er verksamhet.