Potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla

Här hittar du kartor över bland annat kraftanläggningar, biokraftanläggningar och värmeunderlagskartor som kan vara ett bra underlag vid planering av verksamheten i industriföretag och fjärrvärmeföretag.

Inom ramen för energieffektiviseringsdirektivet har Energimyndigheten utrett två uppdrag,

  • Artikel 14.1 Potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
  • Artikel 14.5 Princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion

I och med dessa uppdrag har flera olika typer av kartor tagits fram, som är till hjälp när fjärrvärmeföretag och industrier planerar sin verksamhet.

Visar "plot-ratio" för värmeunderlag, det vill säga kvoten mellan byggnadens golvarea delat med land-arean på en given plats. Kartan grundar sig på data från Lantmäteriet.

Visar industrier med möjliga spillvärmetillgångar uttaget från "European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)." Kommunernas ägande finns mer specifikt definierade utifrån filen E-PRTR v4.2.
Visar alla kraftvärmeverk, kondenskraftverk och värmecentraler (hetvattenpannor) i Sverige. Data är hämtat från Lantmäteriets fastighetsregister och ritade av Cartesia. Kartan är interaktiv när den laddas ned och öppnas i Adobe och visar exakta koordinater och ägare för varje anläggning.
Visar biokraftvärmeverk och avfallskraftvärme i Sverige. Kartan är gjord av branschorganisationen Svebio med data från deras medlemsföretag och fångar även planerad utbyggnad.
Visar det svenska stamnätet och omfattar kraftledningar för 400 och 220 kV med ställverk, transformatorstationer m.m. samt utlandsförbindelser för växel- och likström. Även planerad utbyggnad finns med. Kartan är gjord av Svenska Kraftnät.