Vägledning för tillsynsmyndigheter

De här sidorna är till för dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken i kommuner eller på länsstyrelser. Energimyndigheten har ett tillsynsvägledande ansvar och stöttar kommuner och länsstyrelser i sin tillsyn av energihushållningen.

Tillsynsmyndigheternas roll

Tillsynsmyndigheter på länsstyrelser och kommuner har ett ansvar att kontrollera att miljöbalken efterlevs, och i detta ansvar ingår även kraven på energihushållning. Tillsynsmyndigheter ska bedriva operativ tillsyn över att verksamhetsutövare hushåller med energin, och att de i första hand använder förnybar energi. Operativ tillsyn innebär både kontroll av lagstiftningen men även förebyggande insatser i form av information till verksamhetsutövaren.

Energimyndighetens roll

Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ger Energimyndigheten ett tillsynsvägledande ansvar enligt 3 kap 12§:

Statens energimyndighet ska ge tillsynsvägledning i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor.

Energimyndigheten ansvarar för utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna.

Energihushållning är allas ansvar

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Läs mer om tillsyn på energihushållning.

Mål för tillsyn av energihushållning

Tillsyn enligt miljöbalken ska vara styrd av Sveriges miljömål. Energiproduktionen påverkar nästan alla miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positiv till många miljömål, exempelvis Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.

Miljöbalken är ett viktigt verktyg för att nå de energi-och klimatpolitiska målen. Däremot kan de inte användas som grund för beslut eller åtgärd enligt miljöbalken. De är dock en bakgrund som ger mer innehåll till de krav som miljöbalken föreskriver.

Inspiration, råd och erfarenheter samlade i en utbildningsfilm: