Tillsyn på energihushållning

Energihushållning ska ingå som en naturlig del i verksamhetsutövarens egenkontroll. Tillsynen ska därför fokusera på det systematiska energiarbetet i verksamheten.

Vid tillsyn på verksamhetsutövarnas egenkontroller av energihushållning i sina verksamheter är det lämpligt att utgå från krav på regelbunden redovisning av energihushållningsplaner. De bör inkludera energikartläggning, analys och åtgärdsplan. Det innebär att företagen ska:

  • Skaffa kunskap om sin energianvändning
  • Identifiera möjliga åtgärder
  • Fortlöpande genomföra rimliga åtgärder

Därigenom kan det ske ett kunskapsbyggande hos verksamhetsutövaren. Det ger även den operativa tillsynsmyndigheten en möjlighet att följa upp verksamhetsutövarens arbete med energihushållning.

Tillsynsmyndigheter kan begära att en energikartläggning utförs och att det sedan upprättas en åtgärdsplan som företaget själva fastställer, följer och följer upp. Om åtgärdsplanen inte är tillräcklig eller inte följs kan tillsynsmyndigheten gå in och begära detaljerade utredningar av enskilda åtgärder. Om utredningen visar att åtgärden är rimlig, kan tillsynsmyndigheten förelägga företaget att genomföra åtgärden.

Vägledande rättspraxis

Den rättspraxis som finns i dagsläget gäller hur kraven bedömts vid tillståndsgivning. Frågan regleras olika i det enskilda fallet.

Vissa tillstånd innehåller krav på verksamhetsutövaren att med viss regelbundenhet upprätta en energihushållningsplan, som även innehåller förslag på åtgärder. I andra fall, exempelvis stora processindustrier med en större investering för användning under lång tid, har man inom ramen för tillståndsprocessen valt att godkänna en ögonblicksbild.

Från ett tillsynsperspektiv ges bäst vägledning av de rättsfall där man ansett att arbetet med en förbättrad energihushållning bäst bedrivs genom att kontinuerligt i driften av anläggningar successivt förbättra energihushållningen.

Detta gäller främst anläggningar där man har ansett att verksamheten fortlöpande ska genomföra flera åtgärder, som var för sig är mindre omfattande. I de fallen har bolaget fått redovisa en energihushållningsplan årligen eller med annat passande intervall där planerade energihushållningsåtgärder samt resultat av genomförda åtgärder redovisas. Då har även tillsynsmyndigheten bemyndigats att besluta om vilka krav som ska ställas på energihushållningsplanen. Vägledande rättsfall är bland annat MÖD 2009:17 beträffande Scania.

Bästa möjliga teknik

Bästa möjliga teknik ska användas vid energieffektivisering. 2009 publicerade EU den så kallade ENE-BREF vilket är ett referensdokument för bästa möjliga teknik inom energieffektiviseringsområdet. Dokumenten innehåller en generell och omfattande beskrivning av tillgänglig teknik samt tekniska och organisatoriska metoder och verktyg för energieffektivisering.