Vägledning för verksamhetsutövare

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi och du ska se till att du enbart använder förnybar energi, så långt det är möjligt.

Det är kommunens miljökontor eller länsstyrelsen som kontrollerar att du uppfyller miljöbalkens krav, så förbered dig på att svara på deras frågor gällande hur ditt företag arbetar med energianvändningen. Detta kan du göra genom att ha en aktuell energikartläggning, åtgärdsplan och egenkontroll på plats.

Energimyndigheten har ett tillsynsvägledande ansvar i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnybara energikällor.

Det innebär att Energimyndigheten ska vägleda kommuner och länsstyrelser i tillsyn på energihushållning i företag. Som ett led i detta arbete har material tagits fram som beskriver för verksamhetsutövare vilka krav som ställs på dem enligt miljöbalken.

Läs broschyren Tänk längre! Vinn-vinn när företag effektiviserar energianvändningen för att få reda på hur ditt företag ska uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning och användning av förnybar energi.

Energihushållning är allas ansvar

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det innebär att du som företagare ska:

  1. skaffa kunskap om energianvändningen, läs mer under Energikartläggning
  2. identifiera möjliga åtgärder, läs mer under Gör en åtgärdsplan
  3. fortlöpande genomföra rimliga åtgärder, läs mer under Genomför åtgärder

Tillsynsmyndigheter kan begära att en energikartläggning utförs och att det sedan upprättas en åtgärdsplan som företaget själva fastställer, följer och följer upp. Om åtgärdsplanen inte är tillräcklig eller inte följs kan tillsynsmyndigheten gå in och begära detaljerade utredningar av enskilda åtgärder. Om utredningen visar att åtgärden är rimlig, kan tillsynsmyndigheten förelägga företaget att genomföra åtgärden.

Tillsyn och dokumentation

Tillsynsmyndigheterna ska kontrollera att hushållningsprincipen följs och de har också till uppgift att ge råd. De har rätt att begära de uppgifter som behövs för tillsynen, till exempel energikartläggning och andra utredningar, åtgärdsplaner samt rutiner för energihushållning. Därför är det extra viktigt att allt arbete med energihushållningen dokumenteras.

För dig som behöver söka tillstånd enligt miljöbalken är det viktigt att det finns underlag i form av energikartläggning och åtgärdsplan för att kunna redovisa i ansökan hur verksamheten arbetar med och uppfyller hushållningsprincipen.

Sveriges energi- och klimatmål

Energihushållning är viktigt för att bidra till att uppnå de nationella energi- och klimatmålen:

  • Inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045
  • 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med år 2005
  • 100 procent förnybar elproduktion år 2040