Vägledning för verksamhetsutövare

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi och du ska se till att du enbart använder förnybar energi, så långt det är möjligt.

Gör en energikartläggning av hela verksamheten; själva produktionen, byggnader och transporter. Omfattningen på kartläggningen beror på verksamhetens storlek och hur mycket energi som används.

Innehållet bör bland annat ge svar på följande frågor:

  • Hur mycket el/olja/gas/biobränsle används?
  • Hur mycket energi, uppdelat på el och värme, använder olika enheter och processer?
  • Hur mycket bränsle används för transporter?Hur mycket energi återvinns?

Kunskap om variationer i elanvändningen behövs också. Din elleverantör kan bistå med sådan statistik.

Kartläggningen är en förutsättning för att du ska kunna identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att hushålla med energi i din verksamhet. Energifrågorna är ofta spridda i organisationen. Energi används och effektiviseringar kan göras i alla delar av verksamheten. Därför behövs en tydlig organisation för både planering och genomförande av åtgärder för energihushållning.

Läs mer om energikartläggningar här.