Vägledning för verksamhetsutövare

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi och du ska se till att du enbart använder förnybar energi, så långt det är möjligt.

Alla verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken är skyldiga att dokumentera sin egenkontroll. Att fortlöpande se över och åtgärda sin energianvändning kan se olika ut för olika verksamheter beroende på deras energianvändning, storlek och förutsättningar.

De rutiner och dokument som en systematisk egenkontroll av energihushållning bör innehålla är:

  • Uppföljning av energianvändning årsvis, gärna relaterat till produktion och andra påverkande faktorer genom användning av nyckeltal. Där det är relevant (anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet eller verksamheter som använder mycket energi, har potential till energieffektivisering eller använder ej förnybar energi) ska en energikartläggning finnas på plats.

  • När en energikartläggning har genomförts ska detta mynna ut i en åtgärdsplan. En åtgärdsplan eller energiplan ska innehålla de åtgärder som - oavsett avskrivningstid - är tekniskt möjliga att genomföra, samt kostnaderna och energibesparingen för dessa.

  • Rutiner för inköp av ny utrustning. Vid investering av energianvändande utrustning ska livscykelkostnad användas för att kunna ta med energiprestanda i bedömning av inköpet.

  • Rutiner för att hålla energianvändningen så låg som möjligt. Detta kan handla om att ha rutiner för hur belysning, ventilation och produktionsmaskiner stängs av efter arbetstid. Det kan också handla om att se över logistik, både internt på företaget men även se till att godstransporter samordnas på bästa sätt.

  • Om fossila bränslen används i någon del av verksamheten ska möjligheten att byta ut dessa mot förnybara energikällor utredas och omprövas med jämna mellanrum.

  • Ett helhetsperspektiv ska beaktas för verksamheten och dess produkter/tjänster, exempelvis när man väljer leverantör eller material för produkter.

  • De verksamheter som årligen lämnar en miljörapport ska enligt föreskriften om miljörapport (NFS 2016:8) göra en redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi (5 § punkt 11). Här ska verksamheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska eller effektivisera sin energianvändning samt för att övergå till att använda förnybar energi. Åtgärderna ska beskrivas och besparing ska anges i kWh eller MWh, samt vilka energislag det gäller.

  • För den som vill använda externa hjälpmedel för sin egenkontroll av energihushållning finns det energiledningssystem, såsom ISO 50 001.

Självskattning för företag

För att veta hur ditt företag ligger till i energiarbetet, börja med att göra en självskattning. Att börja med en självskattning ger dig status för hur ditt företag idag arbetar med energifrågorna och i vilket steg du ska börja läsa i Energitrappan.

 Företagets energitrappa

Utdrag av frågorna från excelverktyget Företagets energitrappa

Energitrappa för små företag