Sektorsstrategier för energieffektivisering

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget. Nu är det fastställt vilka sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta och långsiktiga arbetet.

Den första fasen av programmet som nu är avslutad har haft som mål att identifiera vilka sektorer som strategierna ska tas fram inom. Arbetet har bestått av dialoger med olika branscher, aktörer och myndigheter för att få en bild över hur arbetet bör utformas för att bli så framgångsrikt som möjligt. Valet av sektorer presenterades i en rapport som lämnades in till regeringen i januari i år. Rapport - Sektorsstrategier för energieffektivisering.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen att ta fram dem. Tillsammans med branscher och aktörer skapas sedan visioner, mål och handlingsplaner inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer.

Just nu driver Energimyndigheten flera aktiviteter parallellt. Dels pågår samtal, möten och informationsutbyten tillsammans med intressenter inom respektive sektor. Dels fortsätter arbetet med att identifiera aktörer, sammanhang och insatser som tangerar och kompletterar arbetet i sektorerna.

Har du idéer, synpunkter eller vill bidra till arbetet så kan du anmäla dig till vår intressentlista.

Sektorer

Energimyndigheten har bestämt att nationella strategier ska arbetas fram inom följande fem sektorer.

Produktion i världsklass
Framtidens handel och konsumtion
Resurseffektiv bebyggelse
Flexibelt och robust energisystem
Fossilfria transporter


I dialoger har flera aktörer lyft fram behovet av att hitta nya former för branschöverskridande samarbeten. Aktörerna är också positiva till ett angreppssätt där branscherna arbetar med gemensamt fokus på möjligheter och utmaningar.

För att arbetet med sektorsstrategier ska bli så verkningsfullt som möjligt bedömer Energimyndigheten att följande punkterna är särskilt viktiga:

 • Hänsyn måste tas till aktörernas rådighet och ägarskap.
  Aktörer måste kunna genomföra, eller kunna påverka genomförandet av, konkreta energieffektiviseringsåtgärder.

 • Aktörernas drivkraft och vilja att delta i arbetet är en grundförutsättning
  Arbetet med sektorsstrategier ska både bidra till att flytta den stora massan (bred implementering) och driva fronten (nya innovationer). En förutsättning för framgång är att en stor bredd av aktörer vill delta i arbetet.

 • Samverkan mellan branscher och med aktörer som står för nya möjligheter behöver främjas.
  Samarbeten behövs för att gemensamt hitta nya lösningar på utmaningar inom olika områden. Indelningen behöver även ge förutsättningar för att involvera nya aktörer och utveckla möjligheter till samverkan mellan befintliga aktörer. Det är viktigt att fånga in både det som kan göras nu respektive i framtiden.

Tidplan

Arbetet med sektorsstrategier är indelat i tre faser:

 • Fas 1: är det arbete som gjorts under hösten som nu är avslutad.
 • Fas 2: är den nuvarande två-årsperioden mellan 2018–2019 när arbetet med sektorsstrategier byggs upp och strategier börjar tas fram i dialog med aktörer.
 • Fas 3: påbörjas 2020 och innebär att, med framtagna strategier som ledstjärna, genomföra åtgärder för att åstadkomma effektivisering

Läs mer om arbetet som gjorts under den första fasen här.

Nyttan av att delta i arbetet

Ett deltagande i arbetet med sektorsstrategier förväntas ge många värden för företaget, den enskilda individen eller organisationen. Några kan vara:

 • Att delta i att ta fram en strategi för sin sektor.
 • En effektivare energianvändning i den egna verksamheten.
 • Möjlighet att lyfta behov och påverka utformningen av styrmedel och stöd.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte.
 • Nya kontakter och möjlighet till samverkan med andra aktörer.
 • Förbättrad insyn i energiområdet.
 • Möjlighet till konkurrensfördelar genom ökad kunskap och stärkt hållbarhetsprofil.
 • Att bidra till teknik- och metodutveckling.

Energimyndighetens roll

Energimyndighetens roll i uppdraget är bland annat att:

 • Driva och leda processen för att ta fram sektorsstrategier.
 • Ta fram former för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan medverkande aktörer.
 • Stimulera nya samarbeten och möjliggöra nytänkande.
 • Fånga upp behov av förändrade eller nya styrmedel utifrån samhällsekonomiska bedömningar.
 • Kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla arbetet.
 • Ge kunskapsstöd inom bland annat forskningsresultat, lärande exempel, metoder och verktyg.

Uppdragets målsättningar

Myndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Det kommer i sin tur innebära att vi stärker vår konkurrenskraft. Till grund för uppdraget ligger energiöverenskommelsens mål att Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning 2030 och att detta mål ska kompletteras med sektorsstrategier.

Arbetet med sektorsstrategier ska även bidra till följande nationella energi- och klimatpolitiska mål:

 1. 100 procent förnybar elproduktion år 2040.
 2. Växthusgasutsläpp från inrikes transport ska minska med 70 procent senast år 2030.
 3. Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Det innebär att uppdraget blickar bortom 2030. Med energieffektiviseringsmålet som utgångspunkt är ambitionen att bygga upp kapacitet för att arbete ska fortgå även efter 2030.

Arbetet med sektorsstrategier kopplar även till FN:s globala mål för hållbar utveckling. De mål som bedöms ha starkast koppling till uppdraget är:

 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på: sektorsst...@energimyndigheten.se

Har du idéer, synpunkter eller vill bidra till arbetet så kan du också anmäla dig till vår intressentlista.