Virtuellt kraftverk i Väla centrum

Siemens utvecklar tillsammans med Skandia fastigheter ett pilotprojekt i Väla centrum. Målet är att visa att kommersiella byggnader kan användas som resurser för att balansera elsystemet. 

Deltagande organisationer

Sammankallande organisationer: Siemens AB
Deltagande organisationer: Skandia fastigheter

Syftet med åtagandet är att i samverkan mellan olika aktörer, demonstrera att det är tekniskt och kommersiellt möjligt att använda kommersiella byggnader som balanseringsresurs i elsystemet, genom att använda befintlig teknik i nya applikationer. Det finns en betydande potential för flexibel energianvändning i kommersiella byggnader som tillsammans kan lämna ett betydande bidrag till balanseringen av elsystemet. Det långsiktiga målet är ett ökat intresse hos fastighetsägare att bidra med reglerförmåga för ett robustare och mer konkurrenskraftigt elsystem.

Projektet ska visa på en teknisk lösning för virtuella kraftverk i kommersiella byggnader. Det innebär att de har kopplat upp fläktar, kylar, solceller och batterier till nätet. Genom att de kan kontrollera resurserna digitalt kan byggnaden kan agera som ett kraftverk när det behövs.

Viktiga delar som ingår i projektet:

  • Bygga en demonstrationsanläggning på Väla köpcentrum med förutsättning att bli Sveriges första virtuella kraftverk.
  • Projektet ska delta på balansmarknaderna FCR-N och FCR-D i Sverige under perioden 2021–2023. FCR-N och FCR-D är två av Svenska Kraftnäts nationella marknader för balansering av elsystemet. 
  • Visa att driften av det virtuella kraftverket har en begränsad påverkan på komfort så som exempelvis kyla- eller värmeförsörjning.

Bidrag till sektorsstrategierna

Strategiska områden inom sektorn Flexibelt och robust energisystem:

  • Öppna och innovationsdrivande marknader
  • Främjad flexibilitetsförmåga i hela energisystemet

Strategiska områden inom sektorn Resurseffektiv bebyggelse:

  • Smart bebyggelse
  • Funktionellt byggnadsbestånd