Workshop om mobilitet och mikromobilitet

Den 5 februari genomfördes en workshop för en aktörsgrupp som ska ta fram åtaganden för kombinerad mobilitet och mikromobilitet inom sektorn Fossilfria transporter.

Syftet med dagen var att ta fram avgörande frågor och börja skissa på åtaganden inom området.

Avgörande frågor

Aktörerna som var på plats var alla överens om att basen för dessa frågor måste vara i kollektivtrafiksystemet för att nya tjänster och färdmedel ska bidra till 2030-målen.

Utifrån den basförutsättningen kom de fram till följande avgörande frågor:

Förståelse och organisationsförändringar i offentlig sektor

Det finns behov av ökad kompetens och förståelse för kombinerad mobilitet och mikromobilitet hos offentliga aktörer, såväl tjänstemän som politiker.

Organisationerna är inte heller riggade för att hantera frågorna och det blir för långt mellan projektverksamhet och storskalig implementering.

Delade data och integrerade system

Dagens system av mobilitetstjänster är suboptimerat och de olika tjänsterna måste vara mer integrerade med varandra.

För att gynna innovation och utveckling krävs mer öppna data mellan offentliga och kommersiella aktörer. Fler måste våga släppa data för att kunna skala upp och ta fram fler tjänster men frivillighet ska vara grunden.

Fördelning av utrymmen i städer

Städerna måste bli bättre på att fördela utrymme från bil till alla andra mer hållbara färdmedel. De nya mobilitetstjänsterna som växer fram måste få ta plats utan att för den skulle skapa en egen infrastruktur för varje ny typ. Minskat utrymme för enskilda personbilar ger mer utrymme för övriga färdmedel att dela på oavsett om det gäller parkering eller framdrift.

Affärsmodeller för ökad användning

Spelreglerna för affärsmodellerna måste förtydligas men det krävs också fler exempel på kommersiellt hållbara tjänster som inte har offentligt stöd. En knäckfråga ligger i vem som ska finansiera övergångssteget från småskalighet till storskaliga system. Det måste skapas ny kunskap kring hur efterfrågan ser ut bland konsumenter för att utifrån det skapa trovärdiga affärsmodeller.

Förtroende hos konsumenter

Tillgängligheten och förtroendet för tjänster som bygger på att inte äga bil fungerar i nuläget inte optimalt. De måste leverera en visshet om att tjänsten verkligen löser alla resor som den säger att den ska lösa. För att det ska vara möjligt måste utbudet öka mångfalt. Tekniken för att ”boka” utvecklas dock fort och underlättar det här pusslet.

Kombinerad mobilitet blir det nya normala

Målet ska vara att kombinerad mobilitet ska bli det nya normala och det ska ske med automatik. Det kräver ökat samarbete för att skapa efterfrågan så att den stora massan kan förstå vinsten av delad mobilitet.

Deltagande aktörer: Clean Motion, EC2B, Move About AB, Smart resenär, Stockholms läns landsting, Stockholm Stad, Svensk Kollektivtrafik, Ubigo, Uppsala Kommun, Uppsala Parkering AB, VOI, Volvo Car Mobility och Västerås Stad.

På plats fanns även Clas Roberg och Jonna Bäckström från Trafikverket som berättade om deras två uppdrag Gemensam nationell åtkomstpunkt och Demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt.