Genomförda aktiviteter

Fas 2

Hearing 14 mars, 2019

Se inspelningarna från hearingen med samtliga sektorer.

Fas 1

Uppdragets första fas, det vill säga arbetet under hösten 2017, hade som målsättning att identifiera vilka sektorer som strategier ska tas fram inom. Arbetet har bestått av ett stort antal dialoger med olika aktörer för att få en bild över hur arbetet med sektorsstrategier bör utformas för att bli framgångsrikt.

Under hösten 2017 har följande aktiviteter har genomförts:

Öppen hearing och skriftligt samråd

I slutet av september hölls en öppen hearing. Syftet var att beskriva uppdraget och ge intresserade aktörer möjlighet att i ett tidigt skede ge sina inspel, tankar och idéer. Som komplement till hearingen fanns möjlighet för samtliga aktörer att inkomna med synpunkter via ett skriftligt samråd som avslutades i början av oktober.

Ta del av inspelningen från hearingen här.

Separata dialoger med olika aktörer

Utöver hearing och skriftligt samråd, har Energimyndigheten haft separata dialoger med både offentliga aktörer och representanter från näringslivet.

Det har under uppdragstiden inte funnits möjlighet att föra dialog medalla aktörer och organisationer som förväntas kunna bidra i arbetet framöver. Dialogerna kommer under 2018 behöva både breddas och fördjupas för att Energimyndigheten ska kunna få en så heltäckande bild av uppdraget som möjligt.

Samordning med andra statliga myndigheter

Samordning med andra statliga myndigheter har skett vid två tillfällen på ordinarie möten med Energieffektiviseringsrådet.

Genomgång av pågående aktiviteter och insatser

En genomgång av andra aktiviteter och insatser som pågår inom området har gjorts för att säkerställa att samordning sker på lämpligt sätt.