Framtidens handel och konsumtion

Hållbara konsumtionsmönster och ansvarstagande konsumenter är nödvändiga för energiomställningen. Offentlig upphandling och inköp kan driva på förändringen genom att öka efterfrågan på resurseffektiva produkter och lösningar.

Inköp och upphandling är även ett kraftfullt verktyg för att påskynda marknadsintroduktion av ny teknik genom att garantera en första beställning.

För att kunna ställa om till hållbara konsumtionsmönster krävs utbildning och tillgång till tydlig och lättillgänglig information om produkter och tjänster. Först med rätt kompetens har konsumenter förutsättningar att köpa de energieffektiva produkter, system och tjänster som idag finns på marknaden samt efterfråga nya innovativa lösningar.

Metoder för en hållbar offentlig upphandling är ett viktigt medel för att öka spridningen av produkter och tjänster med god energiprestanda. Offentlig upphandling kan ta bort hinder som (upplevd) risk, brist på finansiering och brist på kunskap. Detta uppnås genom att den offentliga sektorn:

  • Arbetar med att ta fram kraven som kan användas av den privata sektorn.
  • Bidrar till att priset på produkter minskar på grund av efterfrågan i stor skala.
  • Bekostar den tidiga introduktionen av innovationer.

Ökad energieffektivitet i företag främjar hållbara konsumtions- och produktionsmönster bland annat genom att den energi som används vid tillverkning och distribution av produkter minskar. En stor del av energianvändningen för en produkt kan uppstå hos företag i leverantörskedjan. Det finns därmed möjlighet till energieffektivisering genom att de stora inköpande företag ställer krav på energieffektivisering i sina leverantörsled.

Handeln kan bidra med information och vägledning för att underlätta och främja resurseffektiva val. Hållbarhetsinformation kan tillgängliggöras och integreras i företagets rapporteringscykel. Genom samverkan med fastighetsägare kan energianvändningen i handelslokaler minska.

Strategiska områden

Nu är det fastställt vilka strategiska områden som ska vara särskilt prioriterade inom sektorn. Områdena har tagits fram i samverkan med olika typer av aktörer via dialoger, workshops och en hearing. Nästa steg i processen att ta fram konkreta strategier är att identifiera avgörande frågor inom respektive strategiska område.

Konsumtionsmönster beteende och information

Det strategiska området beskriver utmaningar i relationen mellan konsumenter och handlare. Området behandlar exempelvis produktmärkningar, nudging och livscykelperspektiv. Som konsument ska det var lätt att välja rätt genom att få tillgång till tillförlitlig information som underlättar köpbeslut, oavsett om informationen kommer direkt från handlaren eller från tredje part.

E-handel och digitalisering

Det strategiska området behandlar den ökande e-handel och de utmaningar som följer för såväl handeln som konsumenter. E-handel skapar ändrade köpbeteenden vilket kan öka den indirekta energianvändningen via förändrade transportmönster, lagerlogistik/omlastning och i serverhallar. E-handel påverkar även lokalnyttjande och medför såväl utmaningar som nya möjligheter kopplat till hållbar stadsutveckling. I övrigt kan digitalisering ses som en tvärgående möjliggörare men inom detta område får det en egen position, bl.a. genom nya smarta tjänster.

Delningsekonomi och cirkularitet

Det strategiska området sätter fokus på resurseffektivitet i fråga om såväl produkter som tjänster. Att sluta kretslopp är en drivkraft och hållbarhet blir en fråga om affärsnytta, konkurrensfördel och varumärkesvård. Delningsekonomi och cirkularitet är ett område där utvecklingen går snabbt framåt. Att uppgradera och välja tillägg istället för att köpa nytt är också ett område som växer. Det som tidigare sågs som skräp ses idag som resurser. 

Upphandling och inköp

Det strategiska området adresserar såväl offentlig upphandling som inköp mellan företag. Kriterier för upphandling och inköp med hänsyn till kvalitet, energi, miljö och resurser blir allt viktigare. Så även att stärka beställarkompetensen och kompetens hos de leverantörer som svarar mot respektive upphandling eller inköp. Effektiva och hållbara leverantörsled samt uppförandekoder med uppföljning bidrar till resurseffektiva leverantörskedjor. Offentlig sektor bör gå före och upphandlingar kan i större utsträckning drivas utifrån funktioner och mervärden istället för kostnad och pris. Innovationsupphandlingar är ett effektivt verktyg för att driva fronten och visa vad som är möjligt.

Arbetsprocessen

Processen för att ta fram färdiga strategier innebär att aktörer tillsammans tar fram det som är avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet. Tillsammans identifierar vi strategiska områden som omfattar de utmaningar och möjligheter som alla sektorerna står inför.

Inom dessa strategiska områden finns avgörande frågor, som måste lösas för att komma framåt. Aktörerna tar fram åtaganden och förslag på åtgärder kopplade till dessa avgörande frågor, vilket i slutändan resulterar i strategier för de olika sektorerna, enskilt och/eller gemensamt.

Strategierna består av ett antal åtaganden som i samverkan syftar till att uppnå målet. Aktörerna genomför åtaganden/åtgärder, som Energimyndigheten följer upp och utvärderar samtidigt som processen fortsätter med uppdaterade nulägesbeskrivningar, diskussioner om nya åtaganden, kanske nya eller fler avgörande frågor etc. – allt i en iterativ process.