Fossilfria transporter

Energianvändningen för inrikes transporter står för en stor procentandel av den slutliga energianvändningen i Sverige. Energieffektivisering utgör ett viktigt medel för att nå en fossilfri transportsektor.

Inom sektorn ska en strategi för en fossilfri transportsektor tas fram tillsammans och i samverkan med olika aktörer. Aktörerna kan vara offentliga aktörer, företag eller branschorganisationer. Arbetet kommer inledningsvis bestå av dialoger och samtal för att Energimyndigheten ska få en så tydlig helhetsbild av sektorn som möjligt.

Sektorsstrategiarbetet utgår från de politiska målen för både energi och klimat. Då drygt 40 procent av utsläppen av växthusgaser sker i transportsektorn, är detta en viktig anledning till att transportsektorn fick namnet fossilfria transporter.

För att nå en fossilfri transportsektor behövs:

  • Energieffektiva och fossilfria transporter
  • Ett mer transporteffektivt samhälle
  • Högre andel förnybara drivmedel

Det är en stor omställning som ska ske på kort tid och potentialen inom alla tre områden kommer därför att behöva utnyttjas för att nå de ambitiösa energi- och klimatmålen.

Strategin för Fossilfria transporter kommer att kunna justeras och ändras om ifall att rådande omvärldsförutsättningar förändras. Detta kan exempelvis vara att tekniken utvecklas, att kostnaden för olika tekniker sjunker samt att beteenden förändras snabbare än förväntat.

Innehållet i strategin

Nu är det fastställt vilka strategiska områden som ska vara särskilt prioriterade inom sektorn. Områdena har tagits fram i samverkan med olika typer av aktörer via dialoger, workshops och en hearing. Nästa steg i processen att ta fram konkreta strategier är att identifiera avgörande frågor inom respektive strategiska område.

Strategiskt område: Transporteffektivt samhälle

Om det strategiska området

Med ett transporteffektivt samhälle avses överflyttning till mera effektiva trafikslag, exempelvis cykel, spårbunden trafik och sjöfart. I området är en utvecklad kollektivtrafik med hållbara affärsmodeller samt nya delade mobilitetslösningar exempel på viktiga lösningar.

Det kommer också att behövas en minskad efterfrågan på resor och transporter som resfria möten och samordnade inköp. Att få till beteendeförändringar som gör att bilister i högra utsträckning väljer cykel och andra lätta fordon är kanske den viktigaste utmaningen för området tillsammans med möjligheterna till mer transporteffektiva resor och möten på landsbygden.

Strategiskt område: Transporteffektiva och fossilfria godsfordon

Avgörande frågor

  • Transporteffektivitet - optimera transporter inom befintliga transportflöden
  • Fossilfria och energieffektiva transporter
  • Trafikeffektivitet - optimera transporter genom att förändra transportflöden givet en viss volym gods
  • Ekonomiska styrinstrument

Om det strategiska området

I området Transporteffektiva och fossilfria godsfordon är bättre logistik av avgörande betydelse som exempelvis ruttplanering, fyllnadsgrad och samlastning. Utvecklingen mot ökad intermodalitet, d.v.s. när ett gods flyttar mellan lastbil, tåg och sjöfart, har stått relativt stilla, så frågan är hur intermodaliteten kan växa i betydelse. Varuägarna kommer vara viktiga aktörer för en förbättrad logistik och effektivare transportflöden. Att hantera den starkt ökande e-handel och göra den mer hållbar kommer att bli en utmaning för branschen.

En annan trend som kan påverka branschen är fler autonoma godsfordon. Biodrivmedel, exklusive flytande biogas, hanteras via reduktionspliktssystemet men frågan om tillgång på biodrivmedel kommer relativt snart bli ett problem då fler länder kommer att ha samma ambitioner för en ökad inblandning. En ökad elektrifiering, vilket även inkluderar elvägar, kommer att vara en del av lösningen för både energieffektivisering och fossilfrihet på kort sikt men det stora genomslaget förväntas på lite längre sikt.

Strategiskt område: Transportinfrastruktur

Om det strategiska området 

En hållbar transportinfrastruktur som möjliggör ett minskat transportarbete kommer vara nödvändigt i ett transporteffektivt samhälle. I området transportinfrastruktur läggs fokus på hur infrastrukturen kan planeras och byggas ut. Här ingår elektrifieringen som en viktig del vilket också kräver att effektproblematiken kan lösas.

Annat som ingår i området är utbyggnad av lönsam järnväg samt renovering av befintliga järnvägar för att öka järnvägens konkurrenskraft. Infrastruktur kring hamnar, flygplatser och omlastningsplatser bör utvecklas för att skapa en hållbar utveckling inom transportsektorn.

Det saknas samverkande mål för transportinfrastruktur mellan de nationella, regionala och lokala geografiska områdena. Fler möjligheter måste till får att få fler cykelvägar, gångvägar och även anpassad infrastruktur för lätta, eldrivna fordon. Transportplanering ska vara en integrerad del i samhällsplaneringen för att lyckas fullt ut. Kollektivtrafik, parkeringsregleringar och en fastighetsnära hållbar infrastruktur måste här samplaneras.

Strategiska områden som i nuläget inte valts ut och varför

De föreslagna områden Arbetsmaskiner och transporter i staden kommer i nuläget inte att prioriteras. Transporter i staden ingår dessutom till stor del i de valda områdena.

Förnybara drivmedel ingår inte i de strategiska områden som prioriterats. Det beror på att det redan finns flera effektiva styrmedel som driver på utvecklingen mot en ökad andel biodrivmedel. För elektrifiering av fordon och farkoster behandlas den utvecklingen i både det strategiska området ”Transporteffektiva och fossilfria godstransporter” och i det strategiska området ”Transportinfrastruktur”.  

Påverkan från omvärlden kom upp på den hearing som hölls för sektorn fossilfria transporter. Området kommer att hanteras genom att en omvärldsanalys tas fram inom strategin för fossilfria transporter.

Arbetsprocessen

Processen för att ta fram färdiga strategier innebär att aktörer tillsammans tar fram det som är avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet. Tillsammans identifierar vi strategiska områden som omfattar de utmaningar och möjligheter som alla sektorerna står inför.

Inom dessa strategiska områden finns avgörande frågor, som måste lösas för att komma framåt. Aktörerna tar fram åtaganden och förslag på åtgärder kopplade till dessa avgörande frågor, vilket i slutändan resulterar i strategier för de olika sektorerna, enskilt och/eller gemensamt.

Strategierna består av ett antal aktiviteter som i samverkan syftar till att uppnå målet. Aktörerna genomför aktiviteter, som Energimyndigheten följer upp och utvärderar samtidigt som processen fortsätter med uppdaterade nulägesbeskrivningar, diskussioner om nya åtaganden, kanske nya eller fler avgörande frågor etc. – allt i en iterativ process.