Fossilfria transporter

Energianvändningen för inrikes transporter står för cirka 25 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Energieffektivisering utgör ett viktigt medel för att nå en fossilfri transportsektor.

Inom sektorn ska en strategi för en fossilfri transportsektor tas fram tillsammans och i samverkan med olika aktörer. Aktörerna kan vara offentliga aktörer, företag eller branschorganisationer.

Sektorsstrategiarbetet utgår från de politiska målen för både energi och klimat.

För att nå en fossilfri transportsektor behövs:

  • Energieffektiva och fossilfria transporter
  • Ett mer transporteffektivt samhälle
  • Högre andel förnybara drivmedel

Det är en stor omställning som ska ske på kort tid och potentialen inom alla tre områden kommer därför att behöva utnyttjas för att nå de ambitiösa energi- och klimatmålen.

Strategin för Fossilfria transporter kommer att kontinuerligt justeras och ändras utifrån hur omvärldsfaktorer förändras. Det kan exempelvis vara att tekniken utvecklas, att kostnaden för olika tekniker sjunker eller att beteenden förändras snabbare än förväntat.

Innehållet i strategin

Här kan du läsa om vilka strategiska områden som initialt ska vara särskilt prioriterade. Områdena har tagits fram i samverkan med olika aktörer via dialoger, workshops och en hearing. Nästa steg i processen är att ta fram konkreta strategier och identifiera avgörande frågor inom respektive strategiska område.

Strategiskt område: Transporteffektivt samhälle

Avgörande frågor

  • Hur får vi nya mobilitetslösningar som exempelvis små (el)fordon och ”Hållbart resande som tjänst” att bidra till ett mer transporteffektivt samhälle?

Övriga avgörande frågor är under framtagande.

Om det strategiska området

Med ett transporteffektivt samhälle avses överflyttning till mera effektiva trafikslag, exempelvis cykel, spårbunden trafik och sjöfart. I området är en utvecklad kollektivtrafik med hållbara affärsmodeller samt nya delade mobilitetslösningar exempel på viktiga lösningar.

Det kommer också att behövas en minskad efterfrågan på resor och transporter som resfria möten och samordnade inköp. Att få till beteendeförändringar som gör att bilister i högra utsträckning väljer cykel och andra lätta fordon är kanske den viktigaste utmaningen för området tillsammans med möjligheterna till mer transporteffektiva resor och möten på landsbygden.

Strategiskt område: Transporteffektiva och fossilfria godsfordon

Avgörande frågor

  • Transporteffektivitet - optimera transporter inom befintliga transportflöden
  • Fossilfria och energieffektiva transporter
  • Trafikeffektivitet - optimera transporter genom att förändra transportflöden givet en viss volym gods
  • Ekonomiska styrinstrument

Om det strategiska området

I området Transporteffektiva och fossilfria godsfordon är bättre logistik av avgörande betydelse som exempelvis ruttplanering, fyllnadsgrad och samlastning. Utvecklingen mot ökad intermodalitet, d.v.s. när ett gods flyttar mellan lastbil, tåg och sjöfart, har stått relativt stilla, så frågan är hur intermodaliteten kan växa i betydelse. Varuägarna kommer vara viktiga aktörer för en förbättrad logistik och effektivare transportflöden. Att hantera den starkt ökande e-handel och göra den mer hållbar kommer att bli en utmaning för branschen.

En annan trend som kan påverka branschen är fler autonoma godsfordon. Biodrivmedel, exklusive flytande biogas, hanteras via reduktionspliktssystemet men frågan om tillgång på biodrivmedel kommer relativt snart bli ett problem då fler länder kommer att ha samma ambitioner för en ökad inblandning. En ökad elektrifiering, vilket även inkluderar elvägar, kommer att vara en del av lösningen för både energieffektivisering och fossilfrihet på kort sikt men det stora genomslaget förväntas på lite längre sikt.

Strategiskt område: Arbetsfordon

Om det strategiska området 

I området arbetsfordon är en ökad energieffektivitet samt ett bränslebyte från framförallt diesel till fossilfria bränslen av avgörande betydelse. För ökad energieffektivitet är byte av drivlinor samt användning av telematik (trådlös automatiserad kommunikation) för att påverka bränsleförbrukning möjliga åtgärder. Ruttoptimering d.v.s. hur planeringen av den körda sträckan utförs på ett så effektivt sätt som möjligt, har potential inom såväl bygg och anläggning som jordbruk.

Strategiska områden som i nuläget inte valts ut och varför

Förnybara drivmedel ingår inte i de strategiska områden som prioriterats. Det beror dels på att det redan finns flera effektiva styrmedel som driver på utvecklingen mot en ökad andel biodrivmedel, dels på att frågan har integrerats i det strategiska området transporteffektiva och fossilfria godstransporter.

Påverkan från omvärlden kom upp på den hearing som hölls för sektorn fossilfria transporter. Området kommer att hanteras genom att en omvärldsanalys tas fram inom strategin för fossilfria transporter.

Arbetsprocessen

Processen för att ta fram färdiga strategier innebär att aktörer tillsammans tar fram det som är avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet. Tillsammans identifierar vi strategiska områden som omfattar de utmaningar och möjligheter som alla sektorerna står inför.

Inom dessa strategiska områden finns avgörande frågor, som måste lösas för att komma framåt. Aktörerna tar fram åtaganden och förslag på åtgärder kopplade till dessa avgörande frågor, vilket i slutändan resulterar i strategier för de olika sektorerna, enskilt och/eller gemensamt.

Strategierna består av ett antal åtaganden som i samverkan syftar till att uppnå målet. Aktörerna genomför åtaganden/åtgärder, som Energimyndigheten följer upp och utvärderar samtidigt som processen fortsätter med uppdaterade nulägesbeskrivningar, diskussioner om nya åtaganden, kanske nya eller fler avgörande frågor etc. – allt i en iterativ process.