Produktion i världsklass

Med produktion menas en energieffektiv produktion och smarta produkter och tjänster. I sektorn inkluderas industri, övrig produktion samt den produktionsnära tjänstesektorn.

Sektorn innefattar tillverkande industri, deras produkter och den produktionsnära tjänstesektorn. Strategierna ska bidra till att resurseffektivisera egen energianvändning och att möjliggöra att andra aktörers kan effektivisera sin. Aktörerna inom sektorn har en nyckelroll att bidra till resurseffektivitet i leverantörskedjorna som på sikt behöver slutas till cirkulära flöden. Det är av grundläggande betydelse att planerna ska omsättas i faktiska aktiviteter.

Hållbar resursanvändning blir med tiden ett absolut villkor för näringslivets konkurrenskraft och framtida tillväxt i Sverige. Efterfrågan på energieffektiva lösningar är stor och kommer att öka. Ständigt nya möjligheter kräver, tillsammans med befintliga lösningar som inte når bred implementering, dynamiska strategier och ett adaptivt förhållningssätt för att svenska företag ska kunna ligga i framkant. Vi behöver samverka för att möta de stora utmaningar och snabba förändringar som vi vet redan är här.

Genom sin produkt- och tjänsteutveckling kan företag bidra till en hållbar utveckling, både inom och utanför Sveriges gränser med möjlighet till affärsutveckling.

Innovation och kommersialisering av energieffektiva produkter, system och tjänster är viktiga grundförutsättningar, liksom automation och digitalisering. Det finns stora möjligheter för nya företag, produkter och marknader att växa fram.

Industrin är tillsammans med den industrinära tjänstesektorn, handelssektorn och konsumenten en nyckelaktör på vägen mot en cirkulär ekonomi. Industrin står för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige och är därmed en viktig del i arbetet.

Strategiska områden

Nu är det fastställt vilka strategiska områden som ska vara särskilt prioriterade inom sektorn. Områdena har tagits fram i samverkan med olika typer av aktörer via dialoger, workshops och en hearing. Nästa steg i processen att ta fram konkreta strategier är att identifiera avgörande frågor inom respektive strategiska område.

Resurseffektiv produktion

Genom att resurseffektivisera leverantörskedjor och sluta dem till cykler finns stora förbättringsmöjligheter. Material- och energiflöden hanteras så långt som möjligt i ett cykliskt perspektiv. Området kräver nya affärsmodeller och typer av samverkan möjliggjorda med digital teknik. Sannolikt behöver samverkan och tillit mellan aktörer att stärkas genom statlig medverkan.

Resurseffektiva produkter

Produkter som minskar energianvändningen hos kunder och slutanvändare, inkluderande tjänster och råvaruanvändning. Design för minskad resursanvändning i produktions- och återvinningscykeln. Interkonnektivitet, Internet of things – smarta produkter skapar nya möjligheter. Genom att vara ledande på området möjliggörs ökad export.

Resurseffektiva värdecykler

Genom att resurseffektivisera leverantörskedjor och sluta dem till cykler finns stora förbättringsmöjligheter. Material- och energiflöden hanteras så långt som möjligt i ett cykliskt perspektiv. Kräver nya affärsmodeller och typer av samverkan möjliggjorda med digital teknik. Sannolikt behöver samverkan och tillit mellan aktörer att stärkas genom statlig medverkan.

Samverkan i systemet

Aktörssamverkan som industrikluster, energi- och materialsamarbete med omgivande samhälle, akademi/forskningsinstitut och regionala aktörer. Kopplingar och incitament mellan verksamhetsutövare och andra aktörer. Energianvändning ur ett exergiperspektiv, kaskadanvändning av energi. Samverkan kring restvärme, biomaterial, restmaterial från industrin samt industriell symbios.

Arbetsprocessen

Processen för att ta fram färdiga strategier innebär att aktörer tillsammans tar fram det som är avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet. Tillsammans identifierar vi strategiska områden som omfattar de utmaningar och möjligheter som alla sektorerna står inför.

Inom dessa strategiska områden finns avgörande frågor, som måste lösas för att komma framåt. Aktörerna tar fram åtaganden och förslag på åtgärder kopplade till dessa avgörande frågor, vilket i slutändan resulterar i strategier för de olika sektorerna, enskilt och/eller gemensamt.

Strategierna består av ett antal åtaganden som i samverkan syftar till att uppnå målet. Aktörerna genomför åtaganden/åtgärder, som Energimyndigheten följer upp och utvärderar samtidigt som processen fortsätter med uppdaterade nulägesbeskrivningar, diskussioner om nya åtaganden, kanske nya eller fler avgörande frågor etc. – allt i en iterativ process.