Produktion i världsklass

Med produktion i världsklass menas en energieffektiv produktion och smarta produkter och tjänster. I sektorn inkluderas industri, övrig produktion samt den produktionsnära tjänstesektorn.

Strategiska områden och avgörande frågor inom sektorn. Klicka på bilden för att göra den större.

Strategins innehåll

Strategiskt område: Resurseffektiv produktion

Områdets avgörande frågor

 • Kompetens utbildning och kapacitet
 • Ledarskap
 • Tillväxt

Om området

Genom att resurseffektivisera leverantörskedjor och sluta dem till cykler finns stora förbättringsmöjligheter. Material- och energiflöden hanteras så långt som möjligt i ett cykliskt perspektiv. Området kräver nya affärsmodeller och typer av samverkan möjliggjorda med digital teknik. Sannolikt behöver samverkan och tillit mellan aktörer att stärkas genom statlig medverkan.

Strategiskt område: Resurseffektiva produkter

Områdets avgörande frågor

 • Nytta för användare
 • Marknadsdriven utveckling
 • Produktdesign

Om området

Produkter som minskar energianvändningen hos kunder och slutanvändare, inkluderande tjänster och råvaruanvändning. Design för minskad resursanvändning i produktions- och återvinningscykeln. Interkonnektivitet, Internet of things – smarta produkter skapar nya möjligheter. Genom att vara ledande på området möjliggörs ökad export.

Strategiskt område: Resurseffektiva värdecykler

Områdets avgörande frågor

 • Tjänstefiering och digitalisering
 • Cirkularitet

Om området

Genom att resurseffektivisera leverantörskedjor och sluta dem till cykler finns stora förbättringsmöjligheter. Material- och energiflöden hanteras så långt som möjligt i ett cykliskt perspektiv. Kräver nya affärsmodeller och typer av samverkan möjliggjorda med digital teknik. Sannolikt behöver samverkan och tillit mellan aktörer att stärkas genom statlig medverkan.

Strategiskt område: Samverkan i systemet

Områdets avgörande frågor

 • Leverantörsansvar
 • Utvidga systemperspektivet för energieffektivisering
 • Samverkan med andra sektorer
 • Aktörssamverkan

Om området

Aktörssamverkan som industrikluster, energi- och materialsamarbete med omgivande samhälle, akademi/forskningsinstitut och regionala aktörer. Kopplingar och incitament mellan verksamhetsutövare och andra aktörer. Energianvändning ur ett exergiperspektiv, kaskadanvändning av energi. Samverkan kring restvärme, biomaterial, restmaterial från industrin samt industriell symbios.

Om sektorn

Sektorn innefattar tillverkande industri, deras produkter och den produktionsnära tjänstesektorn. Strategierna ska bidra till att resurseffektivisera egen energianvändning och att möjliggöra att andra aktörers kan effektivisera sin. Aktörerna inom sektorn har en nyckelroll att bidra till resurseffektivitet i leverantörskedjorna som på sikt behöver slutas till cirkulära flöden. Det är av grundläggande betydelse att planerna ska omsättas i faktiska aktiviteter.

Hållbar resursanvändning blir med tiden ett absolut villkor för näringslivets konkurrenskraft och framtida tillväxt i Sverige. Efterfrågan på energieffektiva lösningar är stor och kommer att öka. Ständigt nya möjligheter kräver, tillsammans med befintliga lösningar som inte når bred implementering, dynamiska strategier och ett adaptivt förhållningssätt för att svenska företag ska kunna ligga i framkant. Vi behöver samverka för att möta de stora utmaningar och snabba förändringar som vi vet redan är här.

Genom sin produkt- och tjänsteutveckling kan företag bidra till en hållbar utveckling, både inom och utanför Sveriges gränser med möjlighet till affärsutveckling.

Innovation och kommersialisering av energieffektiva produkter, system och tjänster är viktiga grundförutsättningar, liksom automation och digitalisering. Det finns stora möjligheter för nya företag, produkter och marknader att växa fram.

Industrin är tillsammans med den industrinära tjänstesektorn, handelssektorn och konsumenten en nyckelaktör på vägen mot en cirkulär ekonomi. Industrin står för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige och är därmed en viktig del i arbetet.