Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Under perioden 2010-2014 kunde alla kommuner och landsting söka ett energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten.

Stödet var ett ekonomiskt stöd motsvarande en halvtidstjänst som kommuner och landsting kunde söka för strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna organisationen.

Bakgrunden till stödet var EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att energieffektivisera.

Programperioden är avslutad och alla kommuner och landsting slutrapporterade till Energimyndigheten den 31 mars 2015.

Energianvändningen har minskat och förnybar energi ökat

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, publicerade under 2014 en rapport som  presenterar indikatorer för energianvändningen i egna lokaler och transporter för kommuner, landsting och regioner. Uppgifterna som ligger till grund för rapporten har rapporterats in till Energimyndigheten av de allra flesta kommuner och landsting under 2011-2014.

Indikatorerna visar på en minskad energianvändning i både bostäder och lokaler och en kraftigt ökad användning av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken.