EEPLIANT

Energimyndigheten är med det EU-gemensamma marknadskontrollprojektet EEPLIANT (Energy Efficiency ComPLIANT). Syftet är att gemensamt skapa en europeisk marknad för mer energieffektiva produkter och att på ett effektivt sätt få bort produkter som inte uppfyller lagkraven.

Etapp 3

I juni 2019 startade den tredje etappen av projektet. I denna etapp ingår:

Marknadskontrollen kommer att utföras genom granskning av tekniska dokument, granskning av annonsering på webb och i butik, och genom provning av ett representativt urval från varje produktgrupp.

Energimyndigheten deltar även i en arbetsgrupp för digitaliserad marknadskontroll, och i en grupp som ska undersöka hur tullmyndigheter kan bidra till en förbättrad marknadskontroll. Projektet har en budget på 70 miljoner kronor och pågår till och med november 2023.

Etapp 2

I oktober 2017 startade det europeiska marknadskontrollprojektet EEPLIANT 2. Projektet sträcker sig fram till 2020 och är en fortsättning på EEPLIANT 1 som löpte ut i juli 2017.

Projektets huvudsyfte är att främja de ekonomiska och miljömässiga fördelar som EU:s direktiv om energimärkning och ekodesign syftar till. Detta görs genom marknadskontroller av produkters uppsatta krav för energieffektivitet. Inom de kommande 2,5 åren kommer följande produktgrupper att granskas och provas:

I Sverige är det Energimyndigheten som är den ansvariga marknadskontrollmyndigheten för dessa produkter. Produkter som ska kontrolleras väljs ut utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt vilket betyder att produkter, som tillsammans står för en hög energianvändning på marknaden, prioriteras särskilt. Eventuella avvikelser kommer att hanteras via legala åtgärder.

Projektet avslutades i februari 2020.

Resultat från Etapp 1

Det första EEPLIANT-projektet hade fokus på LED-belysning och pannor och värmepumpar. Av 141 provade LED-lampor klarade sig då bara 14 procent utan någon anmärkning och cirka hälften hade bristande information om energimärkningen på lampförpackningen.

Provningarna av pannor och värmepumpar visade att alla provade modeller uppfyllde ställda ekodesignkrav. Däremot fallerade den tekniska dokumentationen som tillverkaren ska tillhandahålla hos samtliga modeller.

Den generella slutsatsen från EEPLIANT är att EU-gemensam marknadskontroll är kostnadseffektivt och bidrar till kunskapsöverföring från mer erfarna medlemsstater till de som inte har kommit lika långt i sin marknadskontroll.

Läs mer på Prosafes webbplats

Om EEPLIANT

EEPLIANT (Energy Efficiency ComPLIANT) är ett EU-projekt bestående av följande länder: Sverige, Österrike, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Portugal och Slovenien. Projektet samordnas av PROSAFE.

Läs mer om projektet på Prosafes webbplats.

Projektet är dels utformats för att hjälpa marknadskontrollmyndigheterna med att verifiera energianvändningen hos specifika produkter som finns på EU-marknaden. Men projektet ska också underlätta samarbetet med andra intressenter, exempelvis branschorganisationer, för att på så sätt uppnå högre medvetenhet och högre grad av överensstämmelse med EU:s lagstiftningskrav.

EEPLIANT 2 bygger på arbetet med EEPLIANT 1 som pågick mellan 2015–2017 och gick ut på att kontrollera LED-lampor, uppvärmningsprodukter och skrivare.

Resultatet av projektet.

Slutlig sammanfattning av marknadskontrollprojektet Eepliant2.