Energisteget

Energisteget är ett pågående program där industriföretag beviljats ekonomiskt stöd för att energieffektivisera sin verksamhet.

Alla medel inom programmet har beslutats om och inga fler ansökningar kan tas emot 2020.

Totalt har 96 miljoner kronor delats ut för investeringar och projekteringar inom industrin, fördelat på 98 projekt. Av dessa är 61 projekt olika typer av investeringar i energieffektivisering som förväntas ge en energibesparing på 178 GWh/år.

Stöd till projektering kan ge ytterligare energibesparing framöver, kalkylerad potentiell besparing i beviljade ansökningar är 444 GWh/år.

Utöver energieffektiviseringen bidrar projekten även till andra värden, såsom minskade koldioxidutsläpp samt förbättrad arbetsmiljö och produktivitet hos företagen.

Energisteget ska stödja energieffektivisering i industrin och på så sätt bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och särskilt utvalda i programmet har varit industriell verksamhet från gruv- till tillverkningsindustrin.

Inom programmet Energisteget har industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag (EKL), haft möjlighet att söka två typer av ekonomiska stöd:  

Projekteringsstöd

Bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.

Investeringsstöd

Merkostnad för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.

Vem har kunnat söka stöden?

Stöden har riktats till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, det vill säga sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Företag som ansökt om stöd måste vara ett sådant stort företag som avses i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.