Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning har funnits i olika former i snart 40 år. Under 2015 genomgick den en översyn och nya riktlinjer togs fram.

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning sker främst via telefon och mail.

Energimyndigheten vill befästa rådgivningen som en viktig samhällelig funktion och göra EKR mer känd och erkänd genom att möjliggöra ytterligare rådgivningsinsatser med utvecklade metoder, uppsökande rådgivning och ökad effekt.

Grundläggande kommunal energi- och klimatrådgivning

Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Det finns möjlighet för kommuner i glesbygdsområden att få ytterligare stöd för samordning och resor för att bedriva rådgivning. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen. Se dokument med bidragsnivåer.

Gemensam inriktning, samma målbild

De förutsättningar som anges för programperioden 2018-2020 syftar till att:

  • göra EKR mer känd och erkänd.
  • skapa en struktur/plattform för ökad synlighet i samhället genom samverkan med andra aktörer.
  • samverkan mellan Energikontoren och Energimyndigheten karaktäriseras av sam-handling, sam-ansvar och sam-resultat.
  • det regionala sammanhanget samt fokus på kommunikation förstärks.

I samverkan med flera funktioner hos Energikontoren - strategisk koordinator, regional utvecklingsledare, insatsledare, funktion för operativ kommunikation, skapas sedan konkretiseringar kring hur EKR-systemet kan verka mot denna målbild.

Insatsprojekt

Insatsprojekt är obligatoriskt och ingår som en del i grundläggande energi- och klimatrådgivning (EKR). Målgruppen för insatsprojekten är samma som för grundläggande EKR. Läs mer om Insatsprojekten för 2018 i denna presentation.

Utökad kommunal energi- och klimatrådgivning

Om medel finns kan Energimyndigheten utlysa bidrag till utökad energi- och klimatrådgivning. Det utökade stödet ska ge möjlighet till större rådgivningspotential och vara ett samarbete mellan kommuner eller projekt som fokuserar på en lokalt prioriterad målgrupp. Läs mer i dokumentet bidrag till utökad energi- och klimatrådgivning.

Frågor och svar

Budget

Hur ska budgeten i ansökan se u?

Budgeten ska vara fördelad på 2018, 2019 och 2020. Fördelning av kostnaderna ska vara så korrekt som möjligt.

Kan medel överföras till nästkommande år?

Viss del av medlen kan överföras. Kostnaderna ska ligga i nära anslutning till utbetalningarna.

När får kommunerna reda på hur mycket pengar de får?

Grundbidraget till varje kommun hittar du här. Handläggningen och beslut av ansökningarna sker kontinuerligt.

Är samordningsstödet 70 000 per år eller 70 000 på 3 år?

Det är 70 000 per år i tre år och betalas ut i de fall kommunen kan visa på att en samordning/samarbete finns med annan kommun. Förutsatt att kommunen finns med i bilaga2.

Vad innebär att medlen till energi- och klimatrådgivningen har till syfte att uppnå fastställda mål? (Riktlinjerna sida 1)

Medlen för energi- och klimatrådgivning ska endast användas till det som anges i utlysning/ förordning och föreskrifter. I andra samarbeten och projekt i kommunen där medel/ tid tas från projektet ska syftet vara att nå målen för energi- och klimatrådgivningen.

Kan pengar omfördelas mellan budgetposter?

Förskjutning mellan budgetposterna får ske med upp till 10% utan att Energimyndigheten behöver kontaktas. Om 10% överstigs behöver ni kontakta Energimyndigheten och stämma av och motivera.

Kan man fördela budgeten olika mellan åren, det vill säga mer ett år och mindre ett annat år med totalsumman för alla tre åren lika med totalt angivet belopp för hela programperioden?

Ja, men det ska motiveras och finnas en rimlighet. Rådgivning ska bedrivas någorlunda jämt under perioden.

Förordning och föreskrifter

Är det något krav angående anställningsgrad på rådgivaren?

Det är krav på minst 50 % funktion men funktionen kan utgöras av fler än en person. 50 % i tid behövs för att personen ska kunna utföra arbetet enligt förordningen, föreskrift och utlysning. Kunskap, kompetens, rådgivning, EPBD2, insatsprojekt samt utåtriktad verksamhet ska ingå. Funktionen är per beviljad ansökan för grundläggande EKR. För de kommuner som samarbetar är inte kravet per kommun utan för samarbetet.

Kommer EPBD2-rådgivningen att ingå alla tre åren?

EPBD2 kommer att fortsätta till vidare och ska rapporteras som tidigare. Rapporteras in samma år som besöket gjorts men helst så snart som möjligt.

Insatsprojekt

Är det ett baskrav att en EKR med bara grundbidrag ska vara med i insatsprojekt?

Ja det är ett krav enligt föreskrifterna.

Hur stor del av de totala EKR-pengarna nationellt kommer att kanaliseras genom insatsprojekten?

Insatsprojekten ingår inom ramen för grund-EKR och medel för detta kommer därför inte att redovisas separat. Medel går dessutom åt till projektledning, projektledarstöd etc.

Hur långt är insatsprojektet?

Insatsprojekten kommer att vara under tre år med olika typer av insatser inom området. Insatsprojekten kommer att dra igång en bit in på 2018 och då kommer projekten och förutsättningarna att presenteras så att ni har den information som krävs för att göra valet. Anmälan samordnas av respektive RUL. Syftet är att få en bild över fördelningen genom anmälan och att RUL ska få en helhetsbild över regionens deltagande.

Behöver mål för insatsprojektet inte anges i grundansökan?

Insatsprojekten kommer att ha egna mål. I ansökan ska ni ange ATT ni kommer medverka i insatsprojekt.

Kommunikation

Vad gäller angående kommunikation?

Riktlinjer för kommunikation har tagits fram där ansvar och rollfördelning finns för EKR, RUL, operativa kommunikatörer vid energikontoren och Energimyndigheten.

Det finns flera stöddokument om kommunikation tillgängliga på Kontakten.

Ska det göras en kommunikationsplan för EKR 2018–2020?

Ja, tillsammans med RUL görs en kommunikationsplan kopplad till genomförandeplanen/aktivitetsplanen. Den behöver inte skickas in till Energimyndigheten men redogöras för i ansökan och lägesrapport.

Om det redan finns en kommunikationsplan framtagen i kommunen eller regionen kan den användas men stäm av mot Energimyndighetens dokument Mall för kommunikationsplan att allt finns med.

Kommunsamarbeten

Hur kan kommunerna samarbeta kring EKR?

Kommuner kan samverka på olika sätt. Läs mer om olika möjliga samverkansformer och vad som krävs här.

Kan regioner som räknas som kommunalförbund eller landsting söka och krävs det då ett specifikt samverkansavtal för just energi- och klimatrådgivningsinsatser, eller kan det fungera genom att kommunalförbundet har en uttalad verksamhet?

Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och regler angående dessa finns 3 kap 20 § kommunallagen. Uppgiften ska vara överlämnad till kommunalförbundet för de ingående kommunerna. Kontakta Energimyndigheten om ni har en specifik fråga om tillämpningen av denna skrivelse.

Måste alla samarbetande kommuner vara glesbygd för att få extra bidrag för samarbete?

Nej, den kommun som enligt Sveriges kommuner och landstings definition klassas som glesbygdskommun eller kommun i glesbefolkad region erhåller stödet.

Om vi behöver ändra samarbetsformer mellan kommunerna under 2018–2020. Hur gör vi?

Det går att göra ändringar i befintliga projekt. Då skickar ni en ändringsansökan till ek...@energimyndigheten.se

Att agera ombud innebär det att den kommunen som skickar in den gemensamma ansökan ska sköta rapporteringen för de ingående kommunerna eller kan varje kommun sköta sin rapportering själv?

Den part som skickar in ansökan ansvarar för rapportering och genomförande.

Vem har det juridiska ansvaret för att EKR- verksamheten sköts om en kommun agerar ombud?

Den som står för ansökan har ansvaret att rapportering skickas in till Energimyndigheten och att projektet genomförs. Juridiskt ansvar att följa krav och regler som gäller för offentlig organisation gäller alla, LOU etc.

Utlysning och ansökan

Vad är det som gäller angående taket på 2 miljoner kr?

Bidragstaket för en kommun ligger på 2 miljoner kronor. En ansökan kan dock avse högre belopp.

Kan en ansökan avse mindre än en halvtid EKR-funktion?

Varje ansökan ska omfatta minst en halvtids EKR-funktion. Det kan ske antingen med egenfinansiering av kommunen eller genom samarbete med andra kommuner. Vid samarbeten mellan kommuner för att uppnå en halvtids EKR- funktion behövs samverkansavtal mellan kommunerna som ska skrivas under av firmatecknare. Samverkansavtalet utformas av kommunerna själva. Utbetalning sker till sökande kommun.

Söks grundläggande EKR och utökad EKR gemensamt?

Nej, det är två separata ansökningar. De kommuner/kommuner i samarbete som vill ansöka om båda projekten måste skriva två separata ansökningar. Det kan vara olika samarbetsparter i ansökningarna därför vill vi hålla isär dessa. 2018 öppnar utlysningen för utökad EKR efter att utlysningen för grundläggande EKR stängt och efter att beräkningar av utlysningsmedel gjorts.

När får kommunerna svar på sina ansökningar?

Handläggningen börjar när ansökan kommer in. Inga beslut kommer att göras före årsskiftet. Handläggningstiden beror även på eventuella kompletteringar som kan behöva göras.

Hur görs ansökan i e-kanalen?

Se beskrivning i dokumentet Guide till ansökan i E-kanalen.

Hur får jag behörighet till e-kanalen?

Du hittar e-kanalen bland annat under e-tjänster på Energimyndighetens webbplats. Om du inte har någon behörighet och är den som ska göra ansökan till EKR klickar du på Ansök om behörighet och fyller i dina uppgifter där.

Vart vänder jag mig vid problem i e-kanalen?

Om du redan har en inloggning och får problem, mejla till ekan...@energimyndigheten.se

Vi ska göra ett byte av projektledare för EKR. Hur gör vi?

Mejla den nya projektledarens namn, personnummer och kontaktuppgifter till ek...@energimyndigheten.se så tar vi ärendet vidare.

Kan ett kommunalt bolag göra ansökan om EKR?

Nej, det är alltid kommunen som ska göra ansökan.

Kan EKR göra ansökan och samtidigt vara projektledare?

Den som skriver ansökan och skickar in den blir automatiskt projektledare i energimyndighetens system. Till den personen kommer ev. påminnelser om rapportering att gå ut och annat som rör projektet. Så lämpligast är om sökande ekr också är projektledare.

Det står i riktlinjerna att det bör finnas en projektledare utöver EKR, vad innebär det?

Det är önskvärt att det ska finnas framförallt stöd för de administrativa delarna såsom ekonomi.

Finns det en koppling mellan Kontakten och e-kanalen?

Det finns INTE någon koppling mellan kontaktuppgifterna i vårat ärendehanteringssystem (där ni skickar in ansökan) och Kontakten. De måste uppdateras separat.

Kan man kliva av tidigare än tre år även om man söker för alla tre år nu?

Det går att avsluta projekt tidigare. Viktigt att ni i god tid först talar med er RUL om läget för att se över eventuella alternativ. Om ni vill avsluta projektet skickar ni en begäran om avslut till ek...@energimyndigheten.se.

Skall målen och genomförandeplanen gälla för hela 3-årsperioden i ansökan?

Målen i ansökan ska vara för hela perioden men kan med fördel delas upp i delmål, så ni ser att ni är på rätt väg. Inför varje årlig utbetalning kommer ni att skicka in en lägesrapport där ni ska beskriva hur arbetet går med fokus på måluppfyllnad.

Om en kommun inte ansöker nu finns det möjlighet att komma med en ansökan för 2019 – 2020?

Nej, vi kommer inte att ha fler utlysningar för grundläggande EKR under den här perioden. Men uppkommer det ett behov av till exempel nytt samarbete så löser vi det då.

Vad innebär att upprätthålla funktionen? (Fullständiga utlysningstexten sida 3). Vilka krav och förväntningar finns?

Med avbrott menas längre frånvaro som tjänstledighet eller föräldraledighet. Funktionen ska säkras av kommunen under denna period och inte ligga vilande.

Uppföljning

Hur kontrolleras att kommuner som får bidraget verkligen har en aktiv rådgivare på halvtid?

Vid en eventuell revision ska bidragsmottagaren kunna verifiera energi- och klimatrådgivningens kostnader mot underlag.

När och hur ska redovisningen för EKR 2018 göras?

En ekonomisk redovisning och en slutrapport ska skickas in i E-kanalen senast den 31 januari 2019. Båda dokumenten finns att hämta på Kontakten under Delade dokument - Övriga dokument - Administrativa dokument, och heter Lägesrapport EKR 2018 och Ekonomisk redovisning EKR 2018.

Projektnummer och diarienummer ska skrivas i redovisningen. Du hittar dessa nummer på beslutet från Energimyndigheten.