Nationella regionalfonds- programmet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Satsningen på små och medelstora företag pågår till och med år 2020.

Det nationella regionalfondsprogrammet är en ny del i det europeiska strukturfondsprogrammet för Sverige och pågår åren 2014-2020.

Syftet med Energimyndighetens arbete inom Nationella regionalfondsprogrammet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivitetet i företagen.

Energieffektivisering i små och medelstora företag ska främjas inom alla branscher. Detta sker dels genom ekonomiskt stöd till företag, dels genom att bilda nätverk och underlätta erfarenhetsutbyte och informationsspridning.

Mål med satsningen

Målet som Energimyndigheten arbetar mot är att energianvändningen hos små och medelstora företag ska minska med 10 procent per förädlingsvärde till 2023.

Med hjälp av olika former av stöd vill Energimyndigheten att:

  • Energieffektivisering är en strategisk fråga för företag
  • Företagen arbetar systematiskt och strukturerat med den egna energianvändningen
  • Energieffektiva produkter, tjänster och processer är välkända och tillgängliga
  • Beställarkompetensen hos företagen är hög
  • Den upplevda risken med energieffektivisering är låg

Roller och ansvar

Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer utformningen av programmen i Sverige. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram.

Energimyndigheten har i uppdrag att söka pengar hos Tillväxtverket för att vara ramprojektägare i det nationella programmet, men ska också samverka med de åtta regionala programmen, inom området energieffektivisering i företag.

Budgetram

Energimyndigheten får totalt 560 miljoner kronor mellan åren 2014–2020 i denna satsning mot energieffektivisering i små och medelstora företag. Halva budgeten kommer från den svenska regeringen och den andra halvan via den Europeiska regionala utvecklingsfonden, som Tillväxtverket är förvaltande myndighet för.