Nationella regionalfonds- programmet

Regeringen har mellan 2015 och 2021 gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen har gjorts inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet där Tillväxtverket har varit förvaltande myndighet. Programmet är nu avslutat.

Det nationella regionalfondsprogrammet har varit en del i det europeiska strukturfondsprogrammet för Sverige.

Syftet med Energimyndighetens arbete inom Nationella regionalfondsprogrammet har varit att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och öka andelen förnybar energi samt främja energieffektiviteten i företagen.

Energieffektivisering i små och medelstora företag har främjats inom alla branscher. Detta har skett dels genom ekonomiskt stöd till företag, dels genom att bilda nätverk och underlätta erfarenhetsutbyte och informationsspridning.

Läs resultatet här

Mål med satsningen

Målet som Energimyndigheten arbetat mot är att energianvändningen hos små och medelstora företag ska minska med 10 procent per förädlingsvärde till 2023.

Med hjälp av olika former av stöd har Energimyndigheten arbetat för:

  • Energieffektivisering ska vara en strategisk fråga för företag
  • Företagen ska arbeta systematiskt och strukturerat med den egna energianvändningen
  • Energieffektiva produkter, tjänster och processer ska vara välkända och tillgängliga
  • Beställarkompetensen hos företagen är hög
  • Den upplevda risken med energieffektivisering är låg

Roller och ansvar

Det har varit den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämt utformningen av programmen i Sverige. Tillväxtverket har varit förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram.

Energimyndigheten har haft i uppdrag att söka pengar hos Tillväxtverket för att vara ramprojektägare i det nationella programmet, men har också samverkat med de åtta regionala programmen, inom området energieffektivisering i företag.

Budgetram

Energimyndigheten har fått totalt 550 miljoner kronor i denna satsning för energieffektivisering i små och medelstora företag. Halva budgeten har kommit från den svenska regeringen och den andra halvan via den Europeiska regionala utvecklingsfonden, som Tillväxtverket är förvaltande myndighet för.

Läs resultatet här