Andra studier och insatser

Inom ramen för strategin har vi genomfört några studier av frågor som vi bedömt vara viktiga att undersöka, men som inte lett till några konkreta åtgärdsförslag i strategin. 

Det finns också många pågående och planerade insatser som vi bedömer kommer att bidra med värdefulla underlag och erfarenheter till det fortsatta arbetet för en hållbar utbyggnad. Dessa studier och insatser beskrivs här.

Studie av åtgärder för lokal nytta

Inom strategin har vi genomfört en översiktlig studie av åtgärder som skulle ge en lokal nytta från utbyggnaden. Syftet var att undersöka möjliga vägar att bidra till ökad acceptans för vindkraftsutbyggnaden. Fokus i studien har legat på direkta ekonomiska incitament, något som många andra aktörer under strategiarbetets gång fört fram som viktigt.

Vår slutsats är att det finns en rad utmaningar med de åtgärder som har studerats. Vi anser dessutom att frågan om lämpliga åtgärder för lokal nytta bör ses över utifrån ett brett perspektiv. Vi föreslår därför att frågan om lämpliga åtgärder för att skapa lokal nytta i samband med energiomställningen utreds vidare i särskilt ordning.  

Underlag: Åtgärder för lokal nytta vid vindkraftsetableringar

Analys av juridiska förutsättningar

Vi har genomfört en analys av juridiska förutsättningar för att identifiera eventuella behov av förändringar i regelverket som rör tillståndsprocessen för vindkraft för att underlätta en hållbar vindkraftsutbyggnad. Den juridiska analysen har, tillsammans med nuläges- och problembeskrivningen, utgjort ett underlag för vilka åtgärder vi valt att arbeta vidare med i strategin, exempelvis förslaget om förändring av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Vi bedömer också att den juridiska analysen kan bidra med vissa klargöranden kring bland annat artskyddsregelverket och reglerna om ekologisk kompensation, vilket skulle kunna bidra till att öka förutsebarheten i tillståndsprocessen.

Underlag: Analys av juridiska förutsättningar för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Vindkraftens resursanvändning

Energimyndigheten tagit fram en skrift om vindkraftens resursanvändning, mot bakgrund av att det är en fråga som ofta diskuteras i samband med nya vindkraftsetableringar. Skriften är uppbyggd som frågor och svar baserat på de frågor vi oftast får i arbetet med vindkraftsstrategin.

Underlag: Vindkraftens resursanvändning

Nulägesbeskrivning

I nulägesbeskrivningen beskriver vi hur förutsättningarna för vindkraftsutbyggnaden ser ut idag och vad det är som styr var vindkraften etableras. Det är en uppdatering av den nuläges- och problembeskrivning som togs fram i oktober 2019, och vi lagt till data för år 2019 och tagit bort delar som nu ingår i strategidokumentet (till exempel strategins mål, syfte och utgångspunkter).

Underlag: Nulägesbeskrivning - vindkraftens förutsättningar

Regionala projekt om vindkraftsplanering inom Energimyndighetens program

Inom Energimyndighetens program Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion finansieras projekt som tar sig an utmaningar som handlar om förnybar elproduktion på lokal och regional nivå. Programmets fokus är projekt som arbetar med kunskapsspridning, samverkan kring intressekonflikter mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt lokal näringslivsutveckling kring förnybar elproduktion. Under 2020 beviljades följande tre projekt som rör planering av vindkraft:  

Pågående projekt och utlysningar inom Vindval

Vindvals fjärde etapp har fokus på planering och de avvägningar mellan miljö och socio-ekonomiska intressen som måste göras. Målet är att utveckla metoder och verktyg för att göra sådana avvägningar. Resultat från programmet ska bidra till en hållbar utbyggnad av vindkraften nationellt, och att vindkraftens miljöeffekter även kan sättas i relation till andra verksamheters påverkan på miljön. Inom denna etapp pågår fyra projekt. De är:  

  • Regional planering av vindkraft
  • Hållbar landbaserad vindkraft - synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
  • Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter
  • Marin MedVind - Underlag för storskalig hållbar vindkraft till havs

Parallellt med detta arbete pågår en uppdatering av Vindvals syntesrapport  Vindkraftens påverkan på människors intressen från 2012 och en utlysning om uppföljning av uppförda vindkraftsparker.  

Dialog om samexistens mellan vindkraften och Försvarsmaktens intressen

Under 2020 har Energimyndigheten och Försvarsmakten fört en dialog kring möjligheterna till samexistens mellan vindkraften och Försvarsmaktens intressen. Även regeringens vindkraftssamordnare och branschaktörer har deltagit i dialogen. Vi har identifierat inom vilka områden som vi behöver ökad kunskap och har etablerat ett samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Samarbetet har resulterat i att FOI kommer att genomföra studier inom de identifierade kunskapsområdena under 2021. Forskningsbehov om hälsoeffekter med koppling till vindkraftsbuller

Forskningsbehov om hälsoeffekter med koppling till vindkraftsbuller

Sömnstörningar är en allvarlig negativ hälsoeffekt. Det kan därför finnas därför skäl att överväga en skärpning av riktvärdet för vindkraftsbuller vid amplitudmodulation*, antingen utomhus eller inomhus. Idag saknas dock tillräcklig kunskap för att fastställa vilka gränser som bör sättas för hur stark amplitudmodulationen måste vara eller hur ofta den måste inträffa för att en skärpning ska bli aktuell. I Naturvårdsverkets vägledning för vindkraftsbuller lyfts amplitudmodulation som särskilt störningsframkallande, men bedömningen om åtgärder måste vidtas skjuts över till det enskilda fallet. Det är inte optimalt vare sig för tillsyns- och tillståndsmyndigheter, vindkraftsägare eller närboende.

Inom Vindval genomförs under 2021 ett projekt som ska sammanfatta kunskapsläget om vindkraftens påverkan på människor, bland annat buller. Där kommer bland annat frågan om ökad risk för störning på grund av amplitudmodulation beaktas. Rapporten tas fram av experter inom akustik och miljömedicin. Slutsatserna i Vindvals rapport kan utgöra underlag för att bedöma vilka ytterligare forskningsinsatser som krävs för att klargöra amplitudmodulationens eventuella påverkan på hälsan. Naturvårdsverket kommer att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett forskningsprojekt om amplitudmodulation från vindkraftverk inom Vindval och/eller Vindel-programmet.

 

*Vindkraftsbuller är till sin natur svischande. Ljud som varierar i styrka på detta sätt kallas amplitudmodulerat ljud.