En utvecklad planeringsprocess för vindkraft

Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft ska ske på ett hållbart sätt.

Det är viktigt att utbyggnaden av vindkraft fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra markanvändningsintressen. Därför har vi valt att lägga strategins fokus på att utveckla planeringsprocessen för vindkraft.

Regionala utbyggnadsbehov

I strategin har vi tagit fram regionala utbyggnadsbehov av det nationella utbyggnadsbehovet på 100 TWh, varav 80 TWh på land. 100 TWh motsvarar cirka 70 procent av dagens elanvändning. Fördelningen omfattar bara landbaserad vindkraft. Den regionala fördelningen av den havsbaserade vindkraften tas omhand i Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som nu ligger för beslut hos regeringen under 2021.

Vid länsfördelningen har vi särskilt tagit hänsyn till vikten av en geografisk spridning och jämn fördelning av vindkraften över hela landet. Andra viktiga faktorer som tagits hänsyn till är länens:

  • landyta
  • elanvändning
  • befolkning
  • tillgången till ytor med bra vindförhållanden i kombination med låg eller viss konfliktgrad med andra intressen

Underlag: Regionala utbyggnadsbehov och generationsväxling

Kartunderlag som visar ytor med låg känd konfliktgrad på nationell nivå

I strategin ingår ett kartunderlag som visar en översiktlig nationell geografisk analys av konfliktsituationen mellan vindkraft och andra markanvändningsintressen. Kartunderlaget visar bara landbaserad vindkraft.

Den geografiska analysen ger en bild av storleksordningar på intressekonflikterna och hur dessa fördelar sig över landet. Kartunderlaget har använts som stöd vid den regionala fördelningen. Kartunderlaget ska även fungera som ett stöd för länsstyrelserna i det fortsatta arbetet med att ta fram regionala planeringsunderlag.

Underlag: Beskrivning av det nationella kartunderlaget

Geografiska underlag - indata (excel)

Vi kommer att låta genomföra en kompletterande konfliktanalys som omfattar samma markanvändningsintressen men med vinddata från MIUU-modellen i februari 2021. Detta mot bakgrund av att det inkommit synpunkter från vindkraftsbranschen om svagheter i NEWA-modellens vinddata. Resultatet av den analysen kommer att läggas till det tidigare resultatet, för att möjliggöra jämförelser mellan de olika analyserna.

Tematiska planeringsunderlag för de regionala analyserna

Utbyggnad av vindkraft påverkar på olika sätt och i varierande grad en rad olika intressen och faktorer. Som stöd för att hantera detta ingår ett antal tematiska planeringsunderlag för det regionala analysarbetet.

Syftet med de tematiska planeringsunderlagen är att:

  • beskriva vindkraftens påverkan på olika samhällsintressen,
  • ge ledning för avvägningar avseende möjligheten till samexistens mellan vindkraft och andra intressen,
  • ge stöd vid framtagandet av regionala planeringsunderlag och till kommunernas fysiska planering av vindkraft.

De tematiska planeringsunderlag som tagits fram hittills handlar om:

  • Naturvärden: naturmiljö och biologisk mångfald
  • Kulturmiljö
  • Friluftsliv

Tematiska planeringsunderlag för en hållbar vindkraftsutbyggnad hittar du på Naturvårdsverkets webbplats (naturvardsverket.se)