Regional analys för att utreda potential för vindkraft i Dalarnas och Värmlands län

Inom arbetet med den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad ska två län genomföra regionala analyser och ta fram planeringsunderlag för vindkraft.

Länsstyrelserna i Dalarnas och Värmlands län har med finansiering från Energimyndigheten ett arbete med regionala analyser för att utreda potentialen för en hållbar vindkraftsutbyggnad i länen. Samarbetsprojektet är ett led i genomförandet av den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterade i januari 2021.

Projektet pågår till sommaren 2024 och följer ett metodstöd framtaget av Energimyndigheten och Naturvårdsverket och ska resultera i:

  • Ett planeringsunderlag som visar områden med potential för vindkraftsutbyggnad.
  • En regional analys som visar på möjligheterna att nå den utbyggnad som anges i den nationella strategin för de två länen samt beskrivning av de möjligheter och begränsningar som finns i länen.
  • Att tillsammans med Försvarsmakten undersöka möjliga tillvägagångssätt för att få med de intressen som är kopplade till totalförsvarets militära del i planeringsprocessen för vindkraft.