Tillstånd och planering för vindkraft

För att få uppföra och driva landbaserade vindkraftverk i Sverige behöver vindkraftsprojektörerna först söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Det är miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen som fattar beslut om tillstånd. Länsstyrelsen tar beslut utifrån de underlag
som projektören tagit fram om hur vindkraftverken påverkar människor, arter och miljö i projektets närhet. Bedömningen görs enligt Miljöbalken.

Hur påverkar kommunens översiktsplan vindkraftsutbyggnaden i kommunen?

Alla kommuner tar fram en översiktsplan som ska fungera som måldokument för kommunens planering. Översiktsplanen redogör för befintlig och planerad mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen ska också fungera som verktyg

  • i den interna handläggningen
  • i dialogen och samordningen med andra aktörer i samhällsbyggandet
  • för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen.

I översiktsplanen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som ger både miljömässig nytta, och sociala och ekonomiska fördelar. Planen samordnar olika sektorsintressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt underlag för domstolar vid överprövning av detaljplaner och bygglov. Kommunen bör tydligt motivera sina ställningstaganden i översiktsplanen för att ge stöd vid domstolarnas prövningar. Hos Boverket finns en vägledning för översiktsplanering.

Vem är ansvarig för nedmontering av vindkraftverk och hur går det till?

Verksamhetsutövaren är ansvarig för nedmontering av vindkraftverrrk och efterbehandling av platsen. Det gäller även om verksamheten tagits över från annan aktör eller om ekonomisk säkerhet för kostnaden för nedmontering finns avsatt. Energimyndigheten har tagit fram en vägledning om nedmontering av vindkraftverk.