Vindkraft och arbetstillfällen

Etablering av en vindkraftspark ger arbetstillfällen både under byggnationsfasen och under de 25–30 år som parken kan vara i bruk.

Störst är behovet av arbetskraft under uppförandefasen när vägar och elnät behöver anläggas, fundament gjutas och verken ska resas. När parken är i bruk minskar behovet av arbetskraft till att i huvudsak omfatta drift och underhåll.

Det finns även sekundära effekter av en vindkraftsetablering eftersom de personer som arbetar med parken behöver mat, logi och annan service. Hur stor del av dessa behov som kan tillgodoses lokalt beror på i vilken utsträckning det lokala näringslivet kan möta efterfrågan.

Hur många arbetstillfällen ger en vindkraftpark?

En uppskattning av hur många arbetstillfällen en vindkraftpark ger:

  • Under byggperioden ger landbaserad vindkraft 331 årsanställningar vara cirka 149 anställningar regionalt.
  • Under de 30 år som verken är i drift ger detta drygt 372 årsanställningar varav 345 regionalt. Under driftsfasen kan en servicetekniker hantera ca 4,5 vindkraftverk per år. Det innebär att en park på 45 verk ger tio personer arbete under 30 år.  

Beräkningarna är gjorda på en vindkraftpark på 33 verk. Byggperioden är normalt två år på en park av den storleken. Förprojektering och projektering sker under en period på 3–10 år. (Bygger man en mindre park kan man bygga på ett år, en del större projekt byggs på tre år.)

Vindkraftsetableringen kan skapa möjligheter för andra företag  

En stor vindkraftsutbyggnad innebär att såväl region- som stamelnät förstärks och därmed ökar tillgången på el. Tillgång på stabil och billig förnybar el ger goda förutsättningar för utveckling av och etablering av ny industri. Det öppnar även för nya affärsmöjligheter inom elmarknaden.

Ett nationellt projektkontor för näringslivsutveckling

Vindkraftcentrum är ett nationellt projektkontor för näringslivsutveckling. Centrumet arbetar för att vindkraftsetableringar ska generera mervärde lokalt och regionalt i form av arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Vindkraftscentrum har bland annat tagit fram ett planeringsverktyg som kan användas för att göra prognoser över arbetskraftsbehovet vid vindkraftsetableringar.