Energigemenskaper

En energigemenskap är en sammanslutning av aktörer som kollektivt producerar, konsumerar, lagrar och/eller säljer energi inom gemenskapen.

Begreppet energigemenskap introducerades i EU som ett av flera verktyg i direktiven i Ren energipaketet med syfte att fasa ut fossila bränslen och öka EU:s och enskilda länders robusthet.

EU-direktiv och förordningar: Ren energipaketet, Energimarknadsinspektionen

Gemensam produktion och användning av energi har funnits länge i många länder i Europa men i och med det nya paketet introducerades energigemenskap som en ny organisationsform på energimarknaden.

Det finns två typer av energigemenskaper, en med fokus på att främja förnybar energi som innefattar både el, värme och kyla, samt en med fokus på att öka medborgares engagemang som enbart har fokus på el. I direktiven som reglerar energigemenskaper nämns kommunernas roll vid flera tillfällen, både för att underlätta och för att främja energigemenskaper. Bland annat ska kommuner beakta energigemenskaper i den fysiska planeringen (art 15.3 i förnybarhetsdirektivet).