Förnybart

Energimyndigheten verkar för ett hållbart energisystem, och arbetar aktivt med inriktningen att vi nationellt ska nå en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Vi jobbar även med andra uppdrag på förnybartområdet, exempelvis inom transporter och bränslen.

Ett helt förnybart elsystem är ett steg mot en hållbar framtid, men det innebär också utmaningar. Ett ökat behov av förnybara kraftslag som bio, vind och sol, behöver mötas med fysisk planering, fler miljötillstånd och kompetens. Vi följer och stöttar utvecklingen genom insatser på till exempel forskning, ekonomiska styrmedel, kunskapsspridning och andra främjandeåtgärder.

Idag pekar Energimyndighetens scenarier på att det kan komma att krävas en utbyggnad av förnybar elproduktion på upp emot 100 TWh i årlig energivolym för att täcka behoven till år 2040.