Förnybart

Energimyndigheten verkar för ett hållbart energisystem och för att skapa förutsättningar för mer förnybar elproduktion.

Ett ökat behov av förnybara kraftslag som bioenergi, vindkraft och solenergi behöver mötas med fysisk planering, fler miljötillstånd och kompetens. Vi följer och stöttar utvecklingen genom insatser på till exempel forskning, ekonomiska styrmedel, kunskapsspridning och andra främjande åtgärder.