Bioenergi

Bioenergi är i dag den största förnybara energikällan i Sverige sett till slutlig energianvändning. Tillförseln kan öka ytterligare så länge detta sker på ett hållbart sätt och därtill kan biobränslena användas mer effektivt.

Så används biobränslen

Bioenergi används främst för värmeproduktion i allt från enskilda pannor till storskalig produktion av fjärrvärme, för elproduktion i kraftvärmeanläggningar och för industrins processbehov. Den största ökningen de senaste åren har dock skett inom transportsektorn.