Biogas

Biogas är ett bränsle som främst används som drivmedel till fordon. Gasen framställs av biomassa, som kan bestå av allt från matavfall och energigrödor till restprodukter från reningsverk eller jord- och skogsbruk.

I Sverige finns det över 200 anläggningar som producerar biogas från biomassa. Biogas i form av deponigas tas också ut vid ett femtiotal deponier runtom i landet i takt med det organiska avfallet bryts ner. Biogas består till ungefär 60-70 % av metan. Resten är i huvudsak koldioxid.

Rötning av organiskt material 

Den övervägande delen av biogasen i Sverige produceras genom anaerob biologisk behandling. Det innebär att man bryter ner, eller rötar, organiskt avfall så att en gas bildas. Rötningen sker i en uppvärmd, isolerad och syrefri rötkammare där det organiska materialet får ligga i alltifrån några timmar upp till en månad beroende på processtyp och substrat (råvara). När biomassan blivit till biogas leds den ut ur rötkammaren via ett rör och kan användas till att tanka bilen med. Vanligtvis behöver substratet sönderdelas och ibland renas innan det kan matas in i rötkammaren. Om substratet redan är rent kan den rötade resten från biogasprocessen användas som gödsel.

Förgasning av organiskt material

De senaste åren har tekniken att termiskt förgasa torrt organiskt avfall, främst trärester, utvecklats för att producera gas- och vätskeformiga bränslen såsom metan. Än så länge finns det ingen fullskalig anläggning i drift i Sverige. Det finns emellertid inte några stora tekniska eller kunskapsmässiga hinder för att uppföra sådana anläggningar.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du som jobbar med biogas behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på Riksdagens webbplats i:

På Boverkets webbplats finns information om:

 

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: