Kraftvärme

Kraftvärme finns på många platser i Sverige, och bidrar med både el och värme. Kraftvärme som drivs av förnybara bränslen är en viktig del av det förnybara energisystemet.

I ett kraftvärmeverk producerar man både elektricitet och värme samtidigt, genom förbränning av en energikälla. Kraftvärmeverk är inte att förväxlas med värmekraftverk, som endast producerar el.

Hur går produktionen i ett kraftvärmeverk till?

Genom förbränning användes energin i bränslet till att hetta upp vatten. Det upphettade vattnet flödar sedan genom en turbin som driver en generator. Generatorn i sin tur producerar elektricitet. Den tillverkade elektriciteten går ut på elnätet och det upphettade vattnet förs igenom en värmeväxlare som är sammankopplad med fjärrvärmenätet. På så sätt tar man vara på all energi från förbränningen och verket blir mer effektivt jämfört med om det bara skulle producera el eller värme.

Kraftvärme från förnybara bränslen

För att ett kraftvärmeverk ska kunna producera förnybar energi så behöver bränslet som förbränns vara förnybart. Här räknas biomassa i avfall och biomassa från träprodukter in, samt biogas.

Kontaktpunkt för tillstånd

Kraftvärmeverk finns i många olika storlekar och använder flera olika bränslen. Beroende på effekt och vad som ska förbrännas i verket så är det olika instanser som handlägger ansökan om tillstånd, från kommunal nivå och uppåt. Här har vi samlat information om vilka tillstånd som behövs och vilken myndighet som hanterar vad.

+

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på Riksdagens webbplats i:

På Boverkets webbplats finns information om:

 

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: