Cesar - Vanliga frågor och svar

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.

I Cesar tilldelas anläggningsinnehavare certifikat baserat på den elproduktion som registrerade anläggningar rapporterat in. I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier (gemensamt benämnda certifikat) till den han eller hon avtalat med om köp av certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt, och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

CESAR

Hur och när får jag ett Cesarkonto?

Cesarkontot skapas efter att Energimyndigheten beslutat om antingen godkännande av tilldelning av certifikat, kvotplikt eller ägarbyte. Beslutet skickas via Kivra, e-post eller vanlig post. Privatpersoner (samt enskilda firmor) kan logga in i Cesar dagen efter att beslutet har fattats. BankID används vid inloggning i Cesar.

Cirka två-tre veckor efter att beslutet har fattats får privatpersoner/enskilda firmor också ett mejl från Energimyndigheten. Mejlet innehåller generell information om Cesar samt länkar till dokument som förklarar systemets grundläggande funktioner.

Hur får jag som privatperson/enskild firma behörighet till Cesar?

Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID. Du kan logga in ett dygn efter du mottagit beslutet. Du kommer även få en bekräftelse med en instruktion via e-post, men det kan dröja 2–3 veckor.

Hur får företag behörighet till Cesar?

Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID. Använd e-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor. Om du inte har behörighet i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier sedan tidigare, så kan du ansöka om behörighet här. Via e-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” kan du också anmäla byte av kontoansvarig.

Om du inte har möjlighet att ansöka om behörighet i e-tjänsten kan du använda formuläret​. Formuläret används även för anmälan om byte av kontoansvarig.​

Formulär – Anmälan om certifikatkonto

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja 2–3 veckor.

Vilket ansvar har jag som kontohavare/kontoansvarig?

Hur loggar jag in?

Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID.

Hur loggar jag in utan svenskt personnummer?

Om du inte har ett svenskt personnummer behöver du kontakta oss via e-post för vidare information och instruktioner.

Mejla om vidare information

Problem att logga in - Användare hittas inte

Har du fått beslutet samma dag som du försöker logga in behöver du avvakta, du kan logga in i Cesar cirka 24 timmar efter att du har fått ditt beslut om tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier, kvotplikt eller ägarbyte.

Så ansöker du

Till vem ska jag sälja mina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier?

För att du ska få en intäkt för dina certifikat måste du själv avtala med någon, till exempel en elleverantör, som vill köpa dem. Det är bland annat elhandlare som kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten och ursprungsgarantierna, du kan i första hand kontakta din egen elleverantör.

Vem registrerar överföringen av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier och hur går det till?

Det är säljaren som ansvarar för att certifikaten överförs till köparen.  Innan du som säljare genomför överföringen måste du ha fått följande uppgifter från köparen:

  • Priset på elcertifikat. Det kan vara ett fast pris eller rörligt pris. Vid rörligt pris behöver du uppgift om prisgrupp, till exempel ”månadspris”. Du anger prisuppgift i Cesar i samband med att du skapar överföringen.
  • Till vilket elcertifikatkonto och/eller ursprungsgarantikonto hos köparen du ska överföra certifikaten.

Manualer om hur du skapar överföringen

Problem att registrera överföringar

I det sista steget vid en överföring behöver du signera med ditt BankID, i vissa fall blockeras signeringsrutan av en popup-blockerare i din webbläsare.

Instruktioner för hur du inaktiverar popup-blockeraren

Observera att Cesar inte är kompatibelt med mobila enheter därför råder vi dig att administrera dina överföringar via en dator.

Hur kan jag som är producent se att jag tilldelats rätt antal elcertifikat och ursprungsgarantier?

Som producent kan du i Cesar kontrollera den mätvärdesrapportering som nätbolaget eller annan rapportör gör. 

Instruktioner om hur du ser inrapporterade eller saknade mätvärden i Cesar

Kontakta din mätvärdesrapportör om något inte stämmer.

Vad gör jag om adresser i Cesar inte är korrekta?

Uppgifter om faktureringsadress kan du redigera själv i Cesar om du är registrerad som användare på certifikatkontot. Övriga adressändringar anmäler du via mejl.

Mejla adressändringar

Vad gör jag om anläggningsuppgifter i Cesar inte är korrekta?

Förändrade uppgifter gällande din anläggning som inte längre stämmer ska anmälas till Energimyndigheten. Det gäller till exempel vid ägarbyte, ändrad effekt, ändring av rapporterande företag eller ändring av mätpunkt för tilldelning av elcertifikat. Fel anläggnings-ID och/eller fel Ediel-ID resulterar i att tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier blir försenad eller i värsta fall uteblir.

Om något ändras - anmäler du förändringar av anläggningsinformationen

Hur gör vi för att byta kontoansvarig?

Använd e-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor. Om du inte har behörighet i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier sedan tidigare så kan du ansöka om behörighet.

Ansök om behörighet 

Om du inte har möjlighet att ansöka om behörighet i e-tjänsten kan du använda formuläret. Formuläret används även för anmälan om byte av kontoansvarig.

Formulär - Anmälan om certifikatkonto

Hur lägger jag till en/flera användare som ska ha åtkomst till mitt konto?

Den kontoansvariga eller om det finns en annan användare med alla rättigheter kan själva skapa fler användare i Cesar.

Instruktioner och manual för Cesar

När sker utfärdande?

Utfärdandet sker normalt den 15:e varje månad eller den närmast följande vardagen.

Om extra utfärdande sker meddelas detta på Cesars startsidan

Observera att utfärdandet kan bli försenat på grund av tekniska fel samt omständigheter som Energimyndigheten inte råder över, till exempel felaktig mätvärdesrapportering. Energimyndigheten garanterar därför inte att utfärdande sker som i normalfallet den 15:e varje månad och påtar sig inte ersättningsskyldighet för eventuell sen leverans av elcertifikat och ursprungsgarantier.

Att tänka på inför utfärdande

Elcertifikat och ursprungsgarantier kan endast utfärdas sex månader tillbaka i tiden. Det innebär att en innehavare förlorar rätten till dessa certifikat om mätvärdena inte är inrapporterade inom sex månader. Deklarationer utfärdas tre månader tillbaka i tiden.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina mätvärden är korrekta i Cesar innan utfärdande sker. När utfärdande har skett kan nya mätvärden inte tas emot för nytt utfärdande.

Detsamma gäller för dig som gör bränsle-/vattendeklarationer. Har certifikat utfärdats för period som deklarerats är det inte möjligt att korrigera deklarationen.

 

Vilka anläggningar behöver du deklarera för i Cesar?

Kraftvärme- och industriella mottrycksanläggningar samt biogasanläggningar måste göra en bränsledeklaration innan elcertifikat och ursprungsgarantier kan utfärdas. Detta innebär att anläggningens innehavare specificerar typ av tillfört bränsle till anläggningen under perioden.

Även kombi- och hybridanläggningar måste göra deklarationer innan elcertifikat och ursprungsgarantier kan utfärdas. En kombianläggning är en anläggning där flera olika vattenkraftanläggningar rapporterar via samma mätare, till exempel ett storskaligt vattenkraftverk vars produktion inte är godkänt för tilldelning av elcertifikat och ett småskaligt vattenkraftverk vars produktion är godkänt för tilldelning elcertifikat.

En hybridanläggning är en anläggning som producerar el med olika energikällor bakom samma mätpunkt, till exempel vind och sol.

Hur deklarerar jag i Cesar?

Varför går det inte att skapa enhets eller bränsledeklarationer?

För att kunna skapa en enhets- eller bränsledeklaration måste månadens alla dygn vara inrapporterade.

För att kontrollera om det saknas mätvärden, se Anläggningar -> Mätvärden i menyn

Har det rapporterats noll produktion för en månad finns det ingen deklaration att skapa. På utfärdandedagen kan du inte skapa en ny deklaration.

När ska jag enhets- eller bränsledeklarera?

Enligt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2011:4 samt STEMFS 2010:3) ska bränsle- och vattendeklarationer vara gjorda senast den 14:e i månaden efter aktuell produktionsmånad. Om det inte har varit möjligt att deklarera till den 14:e, till exempel på grund av tekniskt fel på mätare som medfört att mätvärden inte har kunnat rapporteras, är det dock senast den sista dagen i månaden, tv månader efter aktuell period som deklarationen ska vara gjord. Deklarationen för januari ska exempelvis vara gjord senast den 31 mars.

Notera:

  • Bränsledeklarationer kan inte skapas eller ändras under dagen för utfärdande.
  • Ibland finns det en eller flera deklarationer att skapa för en och samma månad. Detta kan exempelvis bero på ändrat anläggnings-ID.