Deklaration för elintensiv industri

Under 2019 har Energimyndigheten omprövat flera företagsregistreringar som elintensiv industri. Det har medfört att företag under året har avregistrerats som kvotpliktig elintensiv industri.

Företag som avregistrerats under beräkningsåret ska bara deklarera för den period som de varit registrerade som elintensiv industri. På motsvarande sätt ska nya företag som har registrerats som kvotpliktiga elintensiva industrier under året, bara deklarera för den tid de varit registrerade som kvotpliktig (elintensiv industri). För tiden fram till registreringen deklarerar elleverantören företagets kvotplikt.  

Avdrag

Energimyndighetens omprövning har lett till att vissa företag, under en del av 2019, har varit registrerade som elintensiv industri eftersom de uppfyller kravet på 190 MWh elförbrukning/miljoner kronor i förädlingsvärde, och under den andra delen av året varit registrerat för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Dessa företag gör i deklarationen avdrag enligt respektive regel för respektive period.

De företag som uppfyller kravet på 190 MWh elförbrukning/miljoner kronor i förädlingsvärde har rätt att göra avdrag för all el som används i tillverkningsprocessen. De företag som är registrerade för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 LSE har rätt att göra avdrag för den el som använts i den specifika process för vilken de är registrerade. Avdraget för de företag som är registrerade enligt LSE omfattar alltså inte hela tillverkningsprocessen.

Avdrag från kvotplikten för el som har förbrukats i metallurgisk process

I kvotpliktsdeklaration för 2019 kommer Energimyndigheten att göra en striktare regeltolkning vad gäller avdrag från kvotplikten för el som har förbrukats i metallurgisk process hos kvotpliktiga elintensiva industrier. Detta innebär att exempelvis pulverlackering normalt sett inte är en sådan process för vilken avdrag får göras.

Läs mer om registrerad elintensiv industri här.

Deklarationsbefrielse

Om ett elintensivt företag tidigare varit registrerat som deklarationsskyldigt men under år 2019 fått ett beslut om deklarationsbefrielse, gäller deklarationsbefrielsen för hela beräkningsåret 2019. Ingen deklaration behöver därför lämnas in för beräkningsåret 2019.