Viktiga datum för deklarationen

Information om viktiga datum gällande deklaration av kvotplikt för beräkningsår 2019.

1 mars 2020: Deklarationen ska vara Energimyndigheten tillhanda

Du deklarerar elektroniskt via e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier, Eugen. Är deklarationen sen kommer företaget att drabbas av en förseningsavgift på 1 000 kr.

Mars 2020: Beslut om annullering

 Energimyndigheten skickar ut ett beslut om annullering till de företag som deklarerat före den 1 april. Om Energimyndigheten bedömer att elcertifikat ska annulleras i enlighet med beräknad kvotplikt i deklarationen framgår det av beslutet.

Om Energimyndigheten beslutar att fler elcertifikat ska annulleras än vad som uppgetts i deklarationen kommer Energimyndigheten att låsa det överskjutande antalet elcertifikat på certifikatkontot i väntan på ett slutgiltigt beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras. Ett låsningsbeslut måste aktören alltid överklaga för att få låsningen prövad. Om ett överklagande inte inkommer inom besvärstiden, kommer Energimyndigheten att annullera de låsta elcertifikaten efter att beslutet vunnit laga kraft (tre veckor efter att företaget delgivits beslutet).

Mars 2020: Kontrollera antalet elcertifikat på certifikatkontot

Logga in i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar och kontrollera att du eller företaget du deklarerar för har tillräckligt med elcertifikat på kontot för att uppfylla kvotplikten. Det förekommer att företag har sina elcertifikat för annullering på fel konto. Detta innebär att Energimyndigheten inte kan annullera elcertifikaten vilket i sin tur innebär att du eller ditt företag drabbas av en kvotpliktsavgift.

1 april 2020: Annullering av elcertifikat

Utifrån Energimyndighetens beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras, annullerar Energimyndigheten elcertifikaten den 1 april 2020 för uppfyllande av din eller ditts företag kvotplikt.

Detta innebär att du eller ditt företag måste ha tillräckligt många elcertifikat på ditt eller ditt företags konto för att uppfylla din kvotplikt, i Energimyndighetens kontföringssystem Cesar, före den 1 april 2020.

Energimyndigheten kommer att besluta om en kvotpliktsavgift för företaget om det inte finns ett tillräckligt antal elcertifikat på kontot. Det är därför viktigt att du kontrollerar att elcertifikaten finns på det kvotpliktiga företagets certifikatkonto i god tid före annulleringen den 1 april.  Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelvärdet av elcertifikatpriset under perioden 1 april 2019 - 31 mars 2020.