Sälja elcertifikat

För att du ska få inkomst från dina elcertifikat måste du sälja dem. Det finns inget förutbestämt pris på elcertifikaten, det görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär.

  1. Ansökan till Energimyndigheten
  2. Ansökan prövas
  3. Utfärdande av elcertifikat
  4. Sälja elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter

Efterfrågan på elcertifikaten skapas genom en lagstadgad skyldighet för elleverantörer och vissa elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning respektive elanvändning och den i lagen fastställda kvoten.

Gör löpande försäljningar eller enstaka försäljningar

Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare. Du och din köpare bestämmer om försäljningen av elcertifikat ska ske löpande månadsvis eller om ni ska göra enstaka större affärer. 

Vill du sälja dina elcertifikat löpande finns det möjlighet att skaffa automatisk överföring i kontoföringssystemet Cesar. Det innebär att elcertifikaten överförs löpande enligt det du och din köpare har kommit överens om. Med automatisk överföring kan du minska det administrativa arbetet vid försäljningen. Observera att den automatiska överföringen pågår tills det att du ändrar eller tar bort den.

Handel kan ske mellan aktörer i Sverige och Norge

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Det betyder att handel med elcertifikat kan ske mellan elproducenter och kvotpliktiga över landsgränserna. Den norska motsvarigheten till Cesar är NECS.