Information till installatörer

Du som är installatör bör kunna lämna uppgift om åtminstone följande när du installerar en elproduktionsanläggning (gäller särskilt mikroproduktion hos privatpersoner):

  • Anläggningens installerade effekt i kilowatt (kW)
  • Anläggningens beräknade normalårsproduktion i megawattimmar (MWh)
  • Antal produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt (för solcellsinstallationer gäller att en växelriktare = en produktionsenhet)
  • Vilka olika stöd/extra intäkter som anläggningsinnehavaren kan vara berättigad till. Det kan vara till exempel investeringsstöd för solceller (söks hos Länsstyrelsen), elcertifikat och ursprungsgarantier (söks hos Energimyndigheten) eller skattereduktion för mikroproduktion av el (dras av från inkomstskatten).

Läs mer

På följande webbsidor kan du läsa mer om olika typer av stöd till förnybar elproduktion, skattereduktioner och ursprungsgarantier:

Information om solcellsstöd

Information om elcertifikat

Information om ursprungsgarantier

Information om skattereduktion