Mätning och rapportering

Elcertifikat tilldelas utifrån produktionen som uppmäts i anläggningen. Antingen mäts överskottet eller den totala produktionen. Mätningen görs av antingen nätägaren eller annat företag som erbjuder den tjänsten. Vem som ska utföra mätningen beror på om du vill mäta överskottet eller den totala produktionen. Den som mäter din produktion ska även rapportera mätvärdena till Energimyndigheten.

Mätning av din överskottsel (nettomätning)

Om du vill mäta enbart din överskottsel är nätägaren skyldig att rapportera mätvärden till Energimyndigheten. Då är det inte möjligt att välja någon annan rapportör. Specifika frågor om mätning och anslutning ska först och främst ställas till din nätägare. Vid denna typ av mätning inkluderas inte den el som du använder hemma vilket innebär att du enbart tilldelas elcertifikat för din överskottsel.

Mätning av din totala produktion (bruttomätning)

Om du istället väljer att mäta din totala produktion kan du få elcertifikat för hela produktion. Det finns företag som erbjuder tjänster där både mätare, mätning och rapportering ingår. Du får då själv bekosta mätaren, installationen och rapporteringen av mätvärden. Vänd dig till ett företag som erbjuder denna typ av tjänst. Du kan hitta dessa företag på Ediel-portalen där de är registrerade som ombud.

Krav på mätaren

Mätaren som du använder för rapportering av el för elcertifikat ska mäta elen per timme. Vilka övriga krav som ställs på mätaren vet oftast rapportören.

Mäta och rapportera själv?

Rapportering av mätvärden skall ske elektroniskt till Energimyndigheten via Ediel-formatet UTILTS, ett system för elektroniskt informationsutbyte. För att kunna rapportera mätvärden krävs ett Ediel-avtal tecknat med Svenska Kraftnät. Detta innebär att du inte själv kan mäta och rapportera din produktion till Energimyndigheten.   

Exempel: Brutto- eller nettomätning

Din anläggning uppskattas producera 10 MWh (10 000 kWh) el på ett år. Din mätare för rapportering av mätvärden för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier sitter i koncessionspliktigt nät, den mäter din överskottsel. Om du använder 4 MWh för egen elanvändning blir de mätvärden som nätägaren rapporterar in och som ligger till grund för din tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 10 MWh minus 4 MWh. Det motsvarar sex stycken elcertifikat och/eller sex stycken ursprungsgarantier per år. Om du istället har valt att köpa och installera en mätare som mäter din bruttoproduktion kommer du att få tio stycken elcertifikat och/eller tio stycken ursprungsgarantier.

Exempel: Fördelning av elcertifikat när anläggningen har flera innehavare

Tilldelningen av elcertifikat fördelas på varje innehavare utifrån det ägarförhållande som angivits i ansökan. Det är först när ett helt elcertifikat kan utfärdas till varje innehavare som elcertifikat tilldelas. Exempelvis: En anläggning som ägs till en fjärdedel av en ägare och tre fjärdedelar av en annan ägare tilldelas elcertifikat först när anläggningen producerat 4 MWh = 4 000 kWh.